Trwa ładowanie...
d1djpsq
d1djpsq
espi

TESGAS S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (5/2011)

TESGAS S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (5/2011)
Share
d1djpsq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TESGAS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał, od BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z zawiadomieniem BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działający w imieniu zleceniodawców oraz BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, poinformował, że w związku z nabyciem w dniu 18 lutego 2011 roku 27.290 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji spółki TESGAS S.A., poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta przekroczył 5%. Powyższa transakcja została rozliczona w dniu 23 lutego 2011 roku.W wyniku powyższego zdarzenia Fundusz posiada 824.974 (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące
dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcje TESGAS S.A. stanowiących 7,33% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 824.974 (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosów, co stanowi 5,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TESGAS S.A.Przed w/w zmianą Fundusz posiadał 797.684 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje TESGAS S.A., stanowiących 7,09% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 797.684 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) głosów, co stanowiło 4,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TESGAS S.A.Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1djpsq

Podziel się opinią

Share
d1djpsq
d1djpsq