Trwa ładowanie...
d28ouvv
d28ouvv
espi

TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (22/2011)

TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (22/2011)
Share
d28ouvv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TPSA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.1.W dniu 24 lutego 2011 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 101 000 000 zł, w tym:a)Emisja o wartości 100 000 000 zł z datą wykupu w dniu 3 marca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 3,40% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,b)Emisja
o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 3 marca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 3,41% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.2.W dniu 25 lutego 2011 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 303 490 000 zł, w tym:a)Emisja o wartości 99 000 000 zł z datą wykupu w dniu 4 marca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 3,40% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,b)Emisja o wartości 97 000 000 zł z datą wykupu w dniu 25 marca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 3,50% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące
100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,c)Emisja o wartości 73 000 000 zł z datą wykupu w dniu 4 marca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 3,41% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,d)Emisja o wartości 21 490 000 zł z datą wykupu w dniu 4 marca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 3,41% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,e)Emisja o wartości 12 000 000 zł z datą wykupu w dniu 4 marca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 3,41% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o.,f)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 25 marca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 3,49% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100%
ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 25 lutego 2011 r. 954 960 000 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d28ouvv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.
2011-02-25 Jacques de Galzain Członek Zarządu TP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28ouvv

Podziel się opinią

Share
d28ouvv
d28ouvv