Trwa ładowanie...
d3p6ecc
espi

TPSA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

TPSA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
Share
d3p6ecc
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody 6 570 000 7 187 000 1 559 089 1 701 226
II. Zysk operacyjny 459 000 862 000 108 923 204 043
III. Zysk przed opodatkowaniem 217 000 627 000 51 495 148 416
IV. Skonsolidowany zysk netto 157 000 497 000 37 257 117 644
V. Zysk netto przypisany właścicielom TP S.A. 157 000 497 000 37 257 117 644
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,12 0,38 0,03 0,09
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 312 1 319 1 312 1 319
VIII. Całkowite dochody ogółem 159 000 508 000 37 731 120 248
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom TP S.A. 159 000 508 000 37 731 120 248
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 498 000 (323 000) 355 482 (76 457)
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 097 000) (1 400 000) (260 323) (331 392)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (500 000) (271 000) (118 652) (64 148)
XIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (98 000) (1 988 000) (23 256) (470 577)
stan na 30.06.2013 stan na 31.12.2012 stan na 30.06.2013 stan na 31.12.2012
XIV. Aktywa obrotowe razem 2 147 000 2 210 000 495 935 540 580
XV. Aktywa trwałe razem 21 049 000 21 953 000 4 862 099 5 369 845
XVI. Suma aktywów 23 196 000 24 163 000 5 358 034 5 910 425
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 926 000 6 502 000 1 830 823 1 590 431
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 2 809 000 4 703 000 648 850 1 150 384
XIX. Kapitał własny razem 12 461 000 12 958 000 2 878 361 3 169 610
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom TP S.A. 12 459 000 12 956 000 2 877 899 3 169 121
XXI. Kapitał zakładowy 3 937 000 4 007 000 909 406 980 138
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody 3 534 000 3 776 000 838 633 893 812
II. Zysk operacyjny 104 000 177 000 24 680 41 897
III. Zysk przed opodatkowaniem 901 000 1 499 000 213 811 354 826
IV. Zysk netto 862 000 1 512 000 204 556 357 904
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,66 1,15 0,16 0,27
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 312 1 319 1 312 1 319
VII. Całkowite dochody ogółem 843 000 1 513 000 200 047 358 140
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 724 000 (215 000) 409 112 (50 892)
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (764 000) (993 000) (181 300) (235 052)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (995 000) (744 000) (236 118) (176 111)
XI. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (35 000) (1 956 000) (8 306) (463 002)
stan na 30.06.2013 stan na 31.12.2012 stan na 30.06.2013 stan na 31.12.2012
XII. Aktywa obrotowe razem 1 593 000 1 623 000 367 966 396 996
XIII. Aktywa trwałe razem 22 076 000 22 941 000 5 099 326 5 611 516
XIV. Suma aktywów 23 669 000 24 564 000 5 467 292 6 008 512
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 836 000 6 758 000 1 810 034 1 653 050
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 4 041 000 6 201 000 933 429 1 516 804
XVII. Kapitał własny razem 11 792 000 11 605 000 2 723 829 2 838 658
XVIII. Kapitał zakładowy 3 937 000 4 007 000 909 406 980 138
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2013 obejmujące okres od 2013-01-01 do 2013-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2013-07-24
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
TPSA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-105 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Twarda 18
(ulica) (numer)
22 527 23 23 22 527 23 41
(telefon) (fax)
investors@orange.com www.orange.pl
(e-mail) (www)
526-02-50-995 012100784
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.)
(podmiot uprawniony do badania)
d3p6ecc

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
IFRS I półrocze 2013 skrócone skonsolidowane.pdf Sprawozdanie finansowe skonsolidowane
IFRS I półrocze 2013 skrócone jednostkowe.pdf Sprawozdanie finansowe jednostkowe
Komentarz PSr-2013 Skonsolidowany.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego
Grupa Sprawozdanie Zarządu PSr 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Raport Audytora z przeglądu Grupy.pdf Raport z przeglądu - Grupa
Raport Audytora z przeglądu TPSA.pdf Raport z przeglądu - TP S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-23 Maciej Witucki Prezes Zarządu
2013-07-23 Jacques de Galzain Członek Zarządu
2013-07-23 Vincent Lobry Wiceprezes Zarządu
2013-07-23 Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu
2013-07-23 Jacek Kowalski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p6ecc

Podziel się opinią

Share
d3p6ecc
d3p6ecc