Trwa ładowanie...
d3tkymj

TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o nabyciu obligacji Emitenta (80/2011)

TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o nabyciu obligacji Emitenta (80/2011)

Share
d3tkymj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu obligacji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Trakcja-Tiltra S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 roku Spółka, w związku z zawarciem Aneksu nr 7 do umowy z 18 listopada 2010r. (zmienionej następnie aneksami), o której Spółka informowała m. in. raportami bieżącymi nr 35/2010, nr 38/2010, 45/2010 oraz 23/2011 ("Umowa"), nabyła, w trybie art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz.U. Nr 120 z 2001, poz. 1300 z póżn. zm.): a) 244 (dwieście czterdzieści cztery) obligacje na okaziciela serii A, wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 1 lutego 2011 r., o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, zdematerializowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., kod ISIN: PLTRKPL00048 oraz; b) 135.608 (sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiem) obligacji na okaziciela serii B, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 19 kwietnia 2011 r., o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, zdematerializowanych w
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., kod ISIN: PLTRKPL00055. Wszystkie wyżej wymienione obligacje zostały nabyte w związku z zawarciem Umowy, w celu ich umorzenia. Średnia jednostkowa cena nabycia ww. obligacji wyniosła 1033,37 zł za jedną nabytą obligację. Terminy pisane dużą literą i niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym mają znaczenie przypisane im w raporcie bieżącym Spółki nr 35/2010. Podstawa prawna przekazania raportu: Par. 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 56 punkt ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tkymj

| | | TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu
2011-12-21 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tkymj

Podziel się opinią

Share
d3tkymj
d3tkymj