Trwa ładowanie...
dqib7hn

TVN - Raport roczny R 2014

TVN - Raport roczny R 2014

Share
dqib7hn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży netto 1.369.730 1.389.247 326.959 329.909
Zysk z działalności operacyjnej 410.577 348.400 98.006 82.736
Zysk / (strata) brutto 107.746 (238.166) 25.655 (56.558)
Zysk/ (strata) netto w okresie 112.097 (169.234) 26.758 (40.189)
Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 445.630 464.547 106.373 110.318
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24.103 (1.972) 5.753 (468)
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności finansowej (481.541) (532,992) (114.945) (126.571)
(Zmniejszenie) / zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (11.808) (70.417) (2.819) (16.722)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach ) 345.987.750 344.345.683 345.987.750 344.345.683
Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) 347.056.964 344.909.301 347.056.964 344.909.301
Podstawowa (strata) / zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 0,32 0,49 0,08 0,11
Rozwodniona (strata)/ zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 0,32 0,49 0,08 0,11
Dywidenda zapłacona lub deklarowana (nie w tysiącach) - - - -
Stan na dzień 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Aktywa razem 5.856.231 5.895.299 1.373.960 1.421.513
Aktywa obrotowe 549.907 583.115 129.016 140.605
Zobowiązania długoterminowe 2.214.426 2.516.895 519.538 606.890
Zobowiązania krótkoterminowe 747.263 415.509 175.319 100.190
Kapitał własny 2.894.542 2.962.895 679.103 714.433
Kapitał zakładowy 70.550 69.299 16.552 16.710
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
TVN_jednostkowy raport za rok 2014.pdf TVN S.A. raport roczny jednostkowy za rok 2014
TVNFY2014reporten.pdf TVN S.A. annual report 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dqib7hn

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-02-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9510057883 | | 011131245 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2015-02-06 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll
2015-02-06 Piotr Korycki Członek Zarządu Piotr Korycki
2015-02-06 Maciej Maciejowski Członek Zarządu Maciej Maciejowski
2015-02-06 Edward Miszczak Członek Zarządu Edward Miszczak
2015-02-06 Adam Pieczyński Członek Zarządu Adam Pieczyński
2015-02-06 Piotr Tyborowicz Członek Zarządu Piotr Tyborowicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dqib7hn

Podziel się opinią

Share
dqib7hn
dqib7hn