Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

TVN - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. (25/2015)

TVN - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. (25/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 grupy kapitałowej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2014. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 11.Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014. 12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 13.Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2014 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu. 14.Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2014 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania. 15.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych TVN S.A. 16.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego TVN S.A. 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu TVN S.A. 18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A. 19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 20.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady
Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. 21.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE ZWZ TVN 12 czerwca 2015_POL.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 12.06.2015 r. | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał ZWZ TVN 12 czerwca 2015_POL.pdf | Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 12.06.2015 r. | | | | | | | | | |
| | Segregatorzalacznikipl.pdf | Powiązane dokumenty | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE ZWZ TVN 12 czerwca 2015_ANG.pdf | Announcement on convening of the Annual General Meeting of Shareholders on 12.06.2015. | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał ZWZ TVN 12 czerwca 2015_ANG.pdf | Draft Resolutions of AGSM 12.06.2015 | | | | | | | | | |
| | Segregatorzalacznikien.pdf | Related documents | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of TVN S.A. convenes an Ordinary Shareholders Meeting of TVN S.A. to be held on June 12, 2015 at 11:00 a.m. in the Company’s headquarters in Warsaw, at 166 Wiertnicza Street, with the folowing agenda: 1.Opening of the General Shareholders Meeting. 2.Election of the Chairman of the General Shareholders Meeting. 3.Verification of correctness of convening the General Shareholders Meeting and its capacity to adopt binding resolutions. 4.Adoption of the Agenda. 5.Election of the Ballot Committee. 6.Consideration of the Company’s financial statements for the financial year 2014 and adoption of the resolution approving thereof. 7.Consideration of the Management Board report on the Company’s business activities in the financial year 2014 and adoption of the resolution approving thereof. 8.Consideration of consolidated financial statements of the TVN Capital Group for the financial year 2014 and adoption of the resolution approving thereof. 9.Adoption of the resolutions approving the
performance of duties by the members of TVN Management Board during the financial year 2014. 10.Adoption of the resolutions approving the performance of duties by the members of TVN Supervisory Board during the financial year 2014. 11.Adoption of the resolution on allocating the profits achieved by TVN S.A. in the financial year 2014. 12.Adoption of the resolution on establishment of the dividends day and day of dividends payment. 13.Consideration of the Report on the Supervisory Board’s assessment of TVN S.A. standing in 2014 and adopting the resolution on the Report. 14.Consideration of the Report on activity of TVN Supervisory Board and its Committees in 2014 and adopting the resolution on the Report. 15.Adoption of the resolution on redemption of TVN own shares. 16.Adoption of the resolution on the decrease of TVN share capital. 17.Adoption of the resolution on amending the TVN Statutes. 18.Adoption of the resolution on adopting the uniform text of the TVN Statutes. 19.Adoption of the resolution on
determining the number of members of TVN Supervisory Board. 20.Adoption of the resolutions on election of members of TVN Supervisory Board for the next term of office 21.Closing of the General Meeting. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9510057883 011131245
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2015-05-05 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9