Trwa ładowanie...
d14edvj

UniCredit - Kopia wzoru formularza zapisu na akcje UniCredit S.p.A. w wykonaniu prawa poboru / Fa...

UniCredit - Kopia wzoru formularza zapisu na akcje UniCredit S.p.A. w wykonaniu prawa poboru / Facsimile of the form of application to participate in the rights offering of ordinary shares of UniCredit S.p.A. (6/2012)

Share
d14edvj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UniCredit | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Kopia wzoru formularza zapisu na akcje UniCredit S.p.A. w wykonaniu prawa poboru / Facsimile of the form of application to participate in the rights offering of ordinary shares of UniCredit S.p.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Temat: Kopia wzoru formularza zapisu na akcje UniCredit S.p.A. w wykonaniu prawa poboru W nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2012 dotyczącego harmonogramu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 7,5 mld Euro w drodze emisji akcji zwykłych bez wartości nominalnej, oferowanych na zasadach prawa poboru posiadaczom akcji zwykłych lub akcji uprzywilejowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2011 r., oraz w związku w publikacją prospektu emisyjnego UniCredit S.p.A. ("Spółka") m.in. na stornie internetowej Spółki oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka przekazuje w załączeniu kopię wzoru formularza zapisu na akcje, składanego w wykonaniu prawa poboru w ramach oferty akcji zwykłych Spółki. Zwraca się uwagę potencjalnych subskrybentów, iż w okresie składania zapisów odpowiednie formularze zapisu będą udostępniane przez upoważnione podmioty pośredniczące, będące uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Poszczególne podmioty
pośredniczące są upoważnione do przekazywania potencjalnym subskrybentom stosownych formularzy, które mogą różnić się od załączonej kopii. Załączniki: Kopia wzoru formularza zapisu na akcje Spółki w wykonaniu prawa poboru (wersja polska i angielska). Zastrzeżenie prawne: INFORMACJA NIEPRZEZNACZONA DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII I AUSTRALII Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania bezpośrednio ani pośrednio w Stanach Zjednoczonych (z uwzględnieniem ich terytoriów zależnych, każdego stanu Stanów Zjednoczonych i Dystryktu Kolumbii). Niniejszy raport bieżący nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty ani zaproszenia do nabywania lub składania zapisów na papiery wartościowe w Stanach Zjednoczonych. Wymienione w nim papiery wartościowe nie były i nie będą rejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (ang. United States Securities Act of 1933), zwanej dalej Amerykańską Ustawą o Papierach
Wartościowych. Wskazane papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, jak również bezpośrednio podmiotom amerykańskim (w rozumieniu Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych) ani na rzecz lub na rachunek takich podmiotów, chyba że na podstawie zwolnienia z wymogów rejestracyjnych określonych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być niezgodne z prawem w określonych jurysdykcjach. Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym nie są przeznaczone do publikacji ani rozpowszechniania w Kanadzie, Japonii i Australii ani nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii i Australii. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie
inwestowania w papiery wartościowe spółki UniCredit S.p.A. ("Spółka"). Prospekt emisyjny na potrzeby oferty publicznej i dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("Prospekt") jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Commissione Nazionale per le Societ? e la Borsa ? organ nadzoru właściwy dla Spółki ? oraz notyfikowany do Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 37 Ustawy o Ofercie. Na potrzeby Oferty i dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępniła Prospekt m.in. na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.unicreditgroup.eu oraz na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A pod adresem http://www.gpw.com.pl. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zał 1 Rap 6 WS1-175615v1-Wzró formularza zapisów - ENG.pdf | Application to participate in the rights offering of ordinary shares of UNICREDIT S.p.A. | | | | | | | | | |
| | Zał 2 Rap 6 WS1-175314v4-Wzró formularza zapisów - PL.pdf | Zapis na akcje składany w wykonaniu prawa poboru w ramach oferty akcji zwykłych UNICREDIT S.p.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Date: January 9, 2012Current report No. 6/2012Legal basis: Other regulationsTemat: Facsimile of the form of application to participate in the rights offering of ordinary shares of UniCredit S.p.A.In relation to current report no. 1/2012 on the timetable of the capital increase of up to Euro 7.5 billion by means of the issuance of ordinary shares with no nominal value to be preemptively offered to the ordinary shareholders and holders of savings shares and resolved by the Extraordinary Shareholders’ Meeting held on December 15, 2011, and with reference to the publication of the prospectus of UniCredit S.p.A. („Company”), inter alia, on the websites of the Company and of the Warsaw Stock Exchange, the Company provides as an attachment to this Report a facsimile of form of the application to participate in the rights offering of ordinary shares of the Company.Prospective subscribers are informed that applicable subscription forms will be available during the subscription period from authorized financial
intermediaries who are account holders with the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) Each intermediary may provide prospective subscribers with an applicable form which may differ from the facsimile attached.Attachments: Facsimile of form of the application to participate in the rights offering of ordinary shares of the Company (Polish and English version).Disclaimer:NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIAThis current report is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). This current report does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities referred to
herein may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. It may be unlawful to distribute this current report in certain jurisdictions. The information contained herein is not for publication or distribution in Canada, Japan or Australia and does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia.This communication is for promotional purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form the basis for a decision, to invest in the securities of UniCredit S.p.A. (the “Company”). The prospectus for the purposes of the public offering and admission of the Company’s shares to trading on the Warsaw Stock Exchange (the “Prospectus”) is the sole legally binding document containing
information about the Company and the offering of its shares in Poland (the “Offering”). The Prospectus has been approved by Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – the supervising authority competent with respect to the Company – and notified to the Polish Financial Supervision Commission, pursuant to Art. 37 of the Polish Act on Public Offerings. For the purposes of the Offering in Poland and admission of the Company's shares to trading on the Warsaw Stock Exchange, the Company has made the Prospectus available, inter alia, on the websites of the Company at http://www.unicreditgroup.eu and of the Warsaw Stock Exchange at http://www.gpw.com.pl. | |

d14edvj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | UniCredit S.p.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | UniCredit | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00187 | | Rzym | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Specchi | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | Fiscal Code VAt No 00348170101 | | xxx | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Wioletta Reimer Attorney of UniCredit

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14edvj

Podziel się opinią

Share
d14edvj
d14edvj