Trwa ładowanie...
d2vsyfn

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="cente ...

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport roczny P-FIZ-R-E

2014

Share
d2vsyfn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Przychody z lokat 2 202 526
Koszty funduszu netto 794 190
Przychody z lokat netto 1 408 336
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -3 661 -874
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -865 -206
Wynik z operacji -3 118 -744
Zobowiązania 739 173
Aktywa 22 780 5 345
Aktywa netto 22 041 5 171
Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku
według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4.2623 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została
w sztukach, a wartość aktywów netto na
certyfikat inwestycyjny oraz wynik z operacji
na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone
zostały w euro według kursu stanowiącego
średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,18925 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny P-FIZ-R-E
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania: 2015-04-14
UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)
UNISYSTEM FIZ UNION INVESTMENT TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)
00-633 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
POLNA 11
(ulica) ( numer)
(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 tfi@union-investment.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 2015-04-10
(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE Roczne sprawozdanie finansowe
TRUE Wprowadzenie TRUE Połączony rachunek wyniku z operacji
TRUE Połączone zestawienie lokat TRUE Połączone zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa
TRUE Połączony bilans TRUE Połączony rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe
TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego połączonego sprawozdania finansowego
TRUE Oświadczenie depozytariusza
TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Subfundusze:
(nazwy subfunduszy)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

*WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO *
Wprowadzenie do połączonego rocznego Sprawozdania Finansowego.
Plik Opis
WprowadzenieUniSystem_FIZ.rtf Wprowadzenie do połączonego Sprawozdania Finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
List do uczestników Subfunduszu - w załączeniu
Plik Opis
Listdouczestników_UNISYSTEM.pdf Pismo Zarządu do uczestników Subfunduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
Sprawozdanie z działalności Funduszu - w załączeniu
Plik Opis
Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2014.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

SKŁADNIKI LOKAT 2014 rok 2013 rok
Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne 2 091 2 086 9,14 535 873 2,91
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

POŁĄCZONY BILANS 2014 rok 2013 rok
Aktywa 22 780 29 956
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 693 29 069
Należności 1 14
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 988 604
dłużne papiery wartościowe 0 0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 98 269
dłużne papiery wartościowe 0 0
Nieruchomości 0 0
Pozostałe aktywa 0 0
Zobowiązania 739 77
Zobowiązania własne subfunduszy 739 77
Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0
Aktywa netto (I-II) 22 041 29 879
Kapitał funduszu 23 438 28 158
Kapitał wpłacony 30 985 30 985
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 547 -2 827
Dochody zatrzymane -870 1 383
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 270 -1 138
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 140 2 521
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -527 338
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 041 29 879

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-01-01 od 2013-01-01
do 2014-12-31 do 2013-12-31
Przychody z lokat 2 202 505
Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0
Przychody odsetkowe 59 493
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0
Dodatnie saldo różnic kursowych 2 143 0
Pozostałe 0 12
Koszty funduszu 913 1 680
Wynagrodzenie dla towarzystwa 790 875
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 30 50
Opłaty dla depozytariusza 5 7
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 47 65
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 23
Usługi w zakresie rachunkowości 21 45
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0
Usługi prawne 0 2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0
Koszty odsetkowe 3 0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0
Ujemne saldo różnic kursowych 0 611
Pozostałe 17 2
Koszty pokrywane przez towarzystwo 119 194
Koszty funduszu netto (II-III) 794 1 486
Przychody z lokat netto (I-IV) 1 408 -981
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 526 3 163
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -3 661 2 866
z tytułu różnic kursowych -1 270 0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -865 297
z tytułu różnic kursowych -736 276
Wynik z operacji -3 118 2 182

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-01-01 od 2013-01-01
do 2014-12-31 do 2013-12-31
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 29 879 30 524
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -3 118 2 182
przychody z lokat netto 1 408 -981
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 661 2 866
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -865 297
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -3 118 2 182
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0
z przychodów z lokat netto 0 0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0
z przychodów ze zbycia lokat 0 0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 720 -2 827
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 720 -2 827
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -7 838 -645
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 041 29 879
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 26 317 29 164

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-01-01 od 2013-01-01
do 2014-12-31 do 2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -5 756 1 497
Wpływy 66 479 57 537
Z tytułu posiadanych lokat 55 922 50 040
Z tytułu zbycia składników lokat 10 557 7 464
Pozostałe 0 33
Wydatki 72 235 56 040
Z tytułu posiadanych lokat 50 692 46 476
Z tytułu nabycia składników lokat 20 728 8 653
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 806 878
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0
Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 4
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 27
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0
Z tytułu usług prawnych 0 0
Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0
Pozostałe 4 2
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 654 -2 349
Wpływy 75 478
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0
Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0
Odsetki 59 478
Pozostałe 14 0
Wydatki 4 729 2 827
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 720 2 827
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0
Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0
Z tytułu wypłaty przychodów 0 0
Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0
Odsetki 2 0
Pozostałe 7 0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2 034 -604
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -8 376 -1 456
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 29 069 30 525
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 20 693 29 069

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Oświadczenie o poprawności połączonego sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu
Plik Opis
Zatwierdzenie_UniSystem.rtf Zatwierdzenie UniSystem FIZ

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
Oświadczenie Depozytariusza - w załączeniu
Plik Opis
Oswiadczenie_System.pdf Oswiadczenie Depozytariusza

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w załączeniu
Plik Opis
System FIZ.pdf Opinia Audytora

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w załączeniu
Plik Opis
UniSystem FIZ.pdf Raport z badania

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Małgorzata Góra-Dubiela Prezes Zarządu Małgorzata Góra-Dubiela
2015-04-14 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu Zbigniew Jakubowski
2015-04-14 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu Małgorzata Popielewska

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Klaudia Trepka-Jurek Dyrektor Departamentu Wyceny i Procesów Operacyjnych Klaudia Trepka-Jurek

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2vsyfn

Podziel się opinią

Share
d2vsyfn
d2vsyfn