Trwa ładowanie...
dftu8ac

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
dftu8ac
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
01.01.14-31.12.14 01.01.13-31.12.13 01.01.14-31.12.14 01.01.13-31.12.13
Przychody ze sprzedaży 61 785 44 768 14 748 10 631
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 14 027 7 205 3 348 1 711
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 321 3 681 2 702 874
Zysk (strata) brutto 6 209 (413) 1 482 (98)
Zysk (strata) netto 9 960 4 651 2 377 1 104
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 9 960 4 651 2 377 1 104
Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR) 0,16 0,08 0,04 0,02
stan na 31.12.14 stan na 31.12.13 stan na 31.12.14 stan na 31.12.13
Kapitał własny 323 425 315 958 75 880 76 185
Zobowiązania długoterminowe 180 726 95 842 42 401 23 110
Zobowiązania krótkoterminowe 45 073 60 875 10 575 14 679
Aktywa trwałe 390 982 330 404 91 730 79 669
Aktywa obrotowe 158 242 142 271 37 126 34 305
Suma aktywów 549 224 472 675 128 856 113 974
Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 5,18 5,06 1,22 1,22
Do przeliczenia poszczególnych pozycji zastosowano następujące kursy: -pozycje dotycząca sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących w ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten wynosił za 2014 rok - 4,1893 PLN/EUR, zaś za 2013 rok -4,2110 PLN/EUR. -pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2014 roku - 4,2623 PLN/EUR, zaś na 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarzadu do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupa vantage development.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Vantage Development
sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci grupy veantage development.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Vantage Development
opinia i raport niezaleznego bieglego rewidenta grupa vantage development.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta Grupa Vantage Development
oswiadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania grupa vantage development.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania Grupa Vantage Development
oswiadczenie Zarządu w sprawie zgodnosci sprawozdania finansowego i zarzadu grupy vantage development.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności sprawozdania finansowego i zarządu Grupa Vantage Development

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dftu8ac

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-09 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-457 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Dąbrowskiego | | 44 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 78 600 00 | | +48 71 78 600 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 896 000 07 01 | | 930778024 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | PKF Consult sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Edward Laufer Prezes Zarządu
2015-03-09 Roman Meysner Członek Zarządu
2015-03-09 Dariusz Pawlukowicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Anna Piątak Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dftu8ac

Podziel się opinią

Share
dftu8ac
dftu8ac