Trwa ładowanie...
d3yvay5
d3yvay5
espi

VISTAL GDYNIA S.A. - Zwiększenie limitu gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych przez PZU S.A. (2...

VISTAL GDYNIA S.A. - Zwiększenie limitu gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych przez PZU S.A. (25/2014)
Share
d3yvay5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie limitu gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych przez PZU S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Vistal Gdynia S.A. (?Spółka?) informuje o podpisaniu 6 maja 2014 r. aneksu (?Aneks?) do umowy zlecenia o okresowe udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych (?Umowa?) zawartej pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. (?PZU?) a Spółką w dniu 7 września 2007 r. (z późniejszymi zmianami). Przedmiotowy Aneks, datowany na 30 kwietnia 2014 r., zwiększa maksymalny limit zaangażowania z 25.000,00 tys. PLN do 36.500 tys. PLN oraz wydłuża okres obowiązywania maksymalnego limitu gwarancji do 29 kwietnia 2015 r. Wysokość limitu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń PZU wobec Spółki wynikających z Umowy stanowi 5 weksli własnych in blanco wystawionych przez Spółkę wraz z deklaracjami wekslowymi w tym jeden weksel poręczony przez Ekonova S.A. na zabezpieczenie roszczeń związanych z udzieloną gwarancją ubezpieczeniową należytego wykonania umowy i usunięcia wad na rzecz firmy Metrostav S.A. oddział w Polsce, przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy
oznaczonych co do tożsamości o wartości ewidencyjnej netto według ostatniego sprawozdania finansowego na poziomie 250 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tychże rzeczy, blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 3.000 tys. PLN Warunki Umowy oraz Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Nie przewidziano kar umownych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VISTAL GDYNIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 40
(ulica) (numer)
+48 58 783 37 04 +48 58 783 37 05
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5830003993 190522969
(NIP) (REGON)
d3yvay5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Bogdan Malc Łukasz Matyka Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Bogdan Malc Łukasz Matyka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvay5

Podziel się opinią

Share
d3yvay5
d3yvay5