Trwa ładowanie...
d5xrvot
espi

VISTULA GROUP - Ustanowienie zastawu rejestrowego na znaczących aktywach Emitenta. (3/2012)

VISTULA GROUP - Ustanowienie zastawu rejestrowego na znaczących aktywach Emitenta. (3/2012)
Share
d5xrvot

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na znaczących aktywach Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej "Emitent"), informuje, iż w związku z pkt. 2 "Warunków emisji 500 zdematerializowanych obligacji imiennych serii B spółki pod firmą Vistula Group Spółka Akcyjna", zgodnie z którym Emitent zastrzegł możliwość późniejszego zabezpieczenia zobowiązań wynikających z emisji Obligacji, po dojściu emisji Obligacji do skutku, Emitent otrzymał informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 28 lutego 2012 roku o dokonaniu wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu rejestrowego na rzecz obligatariuszy, którzy nabyli 500 obligacji imiennych serii B Emitenta o wartości nominalnej i cenie jednostkowej 100.000 zł, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (dalej "Obligatariusze"). Przedmiotowy zastaw rejestrowy został ustanowiony na znaczących aktywach Emitenta w postaci zbioru rzeczy ruchomych o zmiennym składzie, tj. na zapasach handlowych z branży jubilerskiej będących własnością Emitenta, znajdujących się
w magazynach i sklepach prowadzonych pod marką "W.KRUK", których szacunkowa wartość netto na dzień zawarcia umowy zastawu rejestrowego wynosi 50.000.000 zł. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na podstawie umowy zastawu rejestrowego zawartej pomiędzy Obligatariuszami (Zastawnik) oraz Emitentem (Zastawca) w celu udzielenia zabezpieczenia fakultatywnego zobowiązań Emitenta wobec Obligatariuszy wynikających z emisji obligacji imiennych serii B do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 50.000.000 zł. Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Obligatariuszy wyżej opisany zastawy rejestrowy uznano za znaczące z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Obligatariuszami na rzecz których ustanowiono zastaw rejestrowy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania. Szczegółowe informacje dotyczące emisji obligacji serii B Emitenta zostały podane w raporcie bieżącym nr
14/2011 oraz w raporcie bieżącym nr 15/2011. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VISTULA GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
VISTULA GROUP Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-035 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starowiślna 48
(ulica) (numer)
(0-12) 65 61 832 (0-12) 65 65 098
(telefon) (fax)
vistula@vistula.pl vistula.pl
(e-mail) (www)
675-000-03-61 351001329
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Erwin Bakalarz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5xrvot

Podziel się opinią

Share
d5xrvot
d5xrvot