Trwa ładowanie...
d1t20d5

WDB BROKERZY - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (5/2015) - EBI

WDB BROKERZY - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (5/2015)

Share
d1t20d5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (?Spółka?,?Emitent?) informuje, iż w dniu 5 lutego 2015 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki pani Gabrieli Pietras ? Muszyńskiej, pani Moniki Iliaszewicz oraz pani Ewy Cicheckiej. Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem na koniec dnia 5 lutego 2015 roku. W związku z rezygnacją wskazanych członków Rady Nadzorczej Spółki decyzją akcjonariusza Mariusza Muszyńskiego, działającego na podstawie § 15 ust.3 lit. a) Statutu Spółki do składu Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 6 lutego 2015 roku zostali powołani Pan Sylwester Gardocki oraz Pan Romuald Holly. Ponadto akcjonariusz - Krzysztof Cichecki działając na podstawie § 15 ust.4 lit. a) Statutu Spółki powołał Panią Joannę Urbańską ? Łopatkę do składu Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 6 lutego 2015 roku. W związku z powyższym od dnia 6 lutego 2015 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą: - Joanna Urbańska ? Łopatka - Sylwester Gardocki - Romuald Holly - Sebastian Przeniosło - Jacek
Strzelecki Kadencja Pani Joanny Urbańskiej - Łopatki jest kadencją wspólną z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej. Termin zakończenia kadencji Rady Nadzorczej Emitenta upływa 06 lutego 2020 roku. Pani Joanna Urbańska ? Łopatka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie rozpoczęła aplikację radcowską (2010-2012), którą zakończyła egzaminem radcowskim. Obecnie Radca Prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe (począwszy od 2008) zdobywała jako prawnik a następnie Radca Prawny w Kancelariach Prawnych i w Działach Prawnych podmiotów prawa handlowego Pani Joanna Urbańska ? Łopatka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Joanna Urbańska ? Łopatka w ciągu ostatnich trzech lat nie
zasiadała w organach spółek prawa handlowego ani nie była wspólnikiem w spółkach prawa handlowego. Pani Joanna Urbańska ? Łopatka w okresie ostatnich pięciu lat nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie postawionym w stan upadłości, likwidacji lub co do którego ustanowiono zarząd komisaryczny. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Kadencja Pana Sylwestra Gardockiego jest kadencją wspólną z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej. Termin zakończenia kadencji Rady Nadzorczej upływa 06 lutego 2020 roku. Pan Sylwester Gardocki jest założycielem i Patronem Kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany nauk politycznych oraz profesor, pracownik naukowy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Zakładu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Opolskiego Ukończył aplikację sądową oraz radcowską. Od roku 1998 wykonuje zawód adwokata. Posiada rozległe doświadczenie w obrocie papierami wartościowymi, prawie wekslowym i czekowym. Doradza przy zawieraniu umów sprzedaży udziałów i akcji, fuzjach i przejęciach podmiotów gospodarczych. Doradca prawny i konsultant podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie transakcji finansowych i kapitałowych. Autor szeregu publikacji związanych z działalnością przedsiębiorstw. Jako prelegent bierze czynny udział w wykładach i szkoleniach na rzecz przedsiębiorców, szczególnie z branży finansowej. Pan Sylwester Gardocki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: Pan Sylwester Gardocki w ciągu ostatnich trzech lat zasiadał w następujących organach spółek prawa handlowego: - GARDOCKI S.A. członek Rady Nadzorczej (obecnie) - DCF CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA ? członek Rady Nadzorczej (obecnie))
Pan Sylwester Gardocki w ciągu ostatnich trzech lat był wspólnikiem w następujących podmiotach: - Gardocki i Partnerzy Adwokacji i Radcowie Prawni ? wspólnik (obecnie) - Inter Estate Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ? wspólnik (obecnie) - Inter Estate Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (obecnie) - METROPOL HOTEL MAN Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
(obecnie) - MIOBILO Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (obecnie) - BEST IMMO Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (obecnie) - GARDOCKI Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (obecnie) - GARDOCKI Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością INVEST Spółka Komandytowa (obecnie) - TECHNOCOLD Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (obecnie) - Eku Invest Kumięga Spółka Jawna (obecnie) - JGS Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (obecnie) Pan Sylwester nigdy nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie postawionym w stan upadłości, likwidacji lub co do którego ustanowiono zarząd komisaryczny. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Kadencja Pana Romualda Holly jest kadencją wspólną z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej. Termin zakończenia kadencji Rady Nadzorczej Emitenta upływa 06 lutego 2020 roku. Prof. Dr hab. Romuald Holly jest Absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Jest założycielem i dyrektorem Krajowego Instytutu Ubezpieczeń oraz kierownikiem Katedry Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest profesorem w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Pan Romuald Holly utworzył pierwsze w Polsce captive w formule towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych ? TUW ?CUPRUM?, następnie TU Allianz-BGŻ S.A. i TU Allianz-BGŻ Życie S.A. oraz ?Gras Savoye Lietuva? (w Wilnie). W 2004 r. otrzymał zespołową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo podręczników
?Podstawy ubezpieczeń? (trzy tomy) oraz ?Ubezpieczenia w Unii Europejskiej?. Pan Romuald Holly nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, za wyjątkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A., która jest podmiotem w 100 % zależnych od Emitenta. Pan Romuald Holly w ciągu ostatnich trzech lat zasiadał w następujących organach spółek prawa handlowego: - Leonidas Capital S.A. ? członek rady nadzorczej w roku 2013, - Krajowe Biuro Brokerskie S.A. - członek rady nadzorczej od 2012 r., do chwili obecnej, - Krajowy Instytut Ubezpieczeń sp. z o.o. ? prezes zarządu od 2001 roku do chwili obecnej. Pan Romuald Holly w ciągu ostatnich trzech lat był wspólnikiem w następujących podmiotach: - Ennodius Holdings Limited ? udziałowiec do chwili obecnej, - Krajowy Instytut Ubezpieczeń sp. z o.o. ? udziałowiec od 2001 roku do
chwili obecnej, Pan Romuald Holly w okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie postawionym w stan upadłości, likwidacji lub co do którego ustanowiono zarząd komisaryczny. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t20d5

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Cichecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t20d5

Podziel się opinią

Share
d1t20d5
d1t20d5