Trwa ładowanie...
d3i8nax
espi

WIKANA - Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych z Deutsche Bank PBC S.A. kryterium 10% kap...

WIKANA - Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych z Deutsche Bank PBC S.A. kryterium 10% kapitałów własnych Emitenta (5/2013)

Share
d3i8nax

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych z Deutsche Bank PBC S.A. kryterium 10% kapitałów własnych Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WIKANA S.A. (Emitent), informuje, iż w dniu 17 stycznia 2013 r. spółka zależna Emitenta, Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. Alfa S.K.A. (Kredytobiorca) podpisała z Deutsche Bank PBC S.A. (Bank) dwie umowy kredytowe. W związku z zawarciem ww. umów łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej WIKANA a Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 10,85 mln zł. Umową o największej wartości zawartą w tym okresie jest umowa kredytu z dnia 26 kwietnia 2012 r. (Umowa) o wartości 1,05 mln EUR co stanowi równowartość 4,39 mln PLN według średniego kursu NBP z dnia jej zawarcie (Umowa). Udzielony na podstawie Umowy kredyt jest kredytem celowym, przeznaczonym na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w postaci zakupu przez Kredytobiorcę nieruchomości komercyjnej w Inowrocławiu (Kredyt). Kredyt został udzielony na okres od 26 kwietnia 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2027 r.. Natomiast spłata Kredytu następuje w ratach miesięcznych od dnia 31 lipca 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2027 r.
Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i wynosi EURIBOR 3M + 3,2 p.p. p.a. Zabezpieczenie Kredytu stanowią m.in.: - hipoteka do kwoty 1,56 mln EUR na nieruchomości należącej do kredytobiorcy, - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę, - sądowy zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w spółce Wikana Nieruchomości Sp. z o.o., - weksel własny in blanco, - cesja praw z gwarancji bankowej wystawionej na zabezpieczenie płatności z tytułu umów najmu dotyczących powierzchni w nieruchomości, której nabycie zostało sfinansowane środkami z Kredytu, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, - poręczenie WIKANA S.A. do wysokości 1,56 mln EUR o charakterze bezterminowym. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie ewentualnych kar, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych. Jednocześnie Emitent
informuje, iż na łączną wartość umów podpisanych przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA z bankiem Deutsche Bank PBC S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy poza Umową wskazaną powyżej składały się również umowy kredytu inwestycyjnego, umowy kredytu obrotowego oraz umowa o prowadzenie rachunku. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3i8nax

| | | WIKANA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Sylwester Bogacki Prezes Zarządu
2013-01-18 Tomasz Grodzki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3i8nax

Podziel się opinią

Share
d3i8nax
d3i8nax