Trwa ładowanie...
d25vjds

WIKANA - Raport roczny R 2014

WIKANA - Raport roczny R 2014

Share
d25vjds
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 27 105 25 296 6 470 6 007
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 688 -2 845 -1 835 -676
Zysk (strata) brutto -13 620 -11 963 -3 251 -2 841
Zysk (strata) netto -13 620 -12 048 -3 251 -2 861
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 022 4 670 960 1 109
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 758 -10 786 -1 374 -2 561
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 468 5 924 350 1 407
Przepływy pieniężne netto razem -268 -192 -64 -46
Aktywa razem 102 345 133 185 24 012 32 114
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 493 91 052 14 427 21 955
Zobowiązania długoterminowe 23 617 28 933 5 541 6 977
Zobowiązania krótkoterminowe 37 876 62 119 8 886 14 979
Kapitał własny 40 852 42 133 9 584 10 159
Kapitał zakładowy 40 030 33 533 9 392 8 086
Liczba akcji (w szt.) 20 014 797 167 665 596 20 014 797 167 665 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,77 -0,07 -0,18 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,04 zł 0,25 zł 0,48 0,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0
Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu: 2014 - 4,2623; 2013 - 4,1472 zł; Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: 2014 - 4,1893; 2013 - 4,2110 zł;
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa.pdf List Prezesa do Akcjonariuszy
Oświadczenie o rzetelności.pdf Oświadczenie o rzetelności
Oświadczenie o biegłym.pdf Oświadczenie o wyborze podmiotu do badania
Wikana S.A. - Sprawozdanie finansowe 2014 r..pdf Sprawozdanie finansowe WIKANA S.A.
Wikana S.A. - sprawozdanie z działalnos?ci 2014.pdf Sprawozdanie z działalności WIKANA S.A.
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta.PDF Opinia i Raport Biegłego Rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d25vjds

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Robert Pydzik Prezes Zarządu
2015-03-23 Agnieszka Maliszewska Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Bożena Wincentowicz Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d25vjds

Podziel się opinią

Share
d25vjds
d25vjds