Trwa ładowanie...
d3hv77j

WILBO - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (1/2013)

WILBO - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (1/2013)

Share
d3hv77j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WILBO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wilbo S.A. informuje, iż w dniu 08 stycznia 2013 roku roku złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Z problemami finansowymi Spółka boryka się od 2011 roku, kiedy to mimo podjętych działań mających na celu poprawę kondycji finansowej i funkcjonowania Spółki w obszarze produkcji i sprzedaży, Spółka osiągała ujemne wyniki finansnowe. Pomimo trudnej sytuacji finansowej dłużnika, w ocenie Zarządu, stan jego przedsiębiorstwa daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej umożliwiającej osiąganie zysków i odzyskanie płynności finansowej o czym świadczy fakt, iż Spółka pomimo trudnej sytuacji finansowej nadal utrzymuje produkcję i sprzedaje swoje produkty. Konieczne jednak w tym celu jest wdrożenie programu naprawczego oraz przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Warunkiem powodzenia planu naprawczego jest zawarcie układu z wierzycielami na warunkach określonych w
propozycjach układowych. Natychmiastowa wymagalność całości zobowiązań Spółki w ich dotychczasowej wysokości uniemożliwia przeprowadzenie restrukturyzacji. Jednocześnie wskazać należy, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w stopniu wyższym niż w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku. W ocenie Zarządu zawarcie układu daje szanse na ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki, a już zapoczątkowane działania naprawcze zwiększą szanse na skuteczne przeprowadzenie jej restrukturyzacji. We wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Zarząd Wilbo SA przedstawił propozycje układowe, które zakładają m.in.: I. Podział wierzycieli obejmuje następujące kategorie interesów: 1) Grupa pierwsza ? wierzyciele do kwoty należności głównej bez odsetek ustawowych 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy). 2) Grupa druga ? wierzyciele do kwoty należności głównej bez odsetek ustawowych powyżej 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero
groszy) II. Propozycje układowe dla poszczególnych grup wierzycieli: 1) Grupa pierwsza - spłata zobowiązań należności głównej w 100% (słownie: sto) procentach, redukcja odsetek o 100% (słownie: sto) procent w terminie 18 (słownie: osiemnaście) miesięcy liczonych od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, przy czym - płatność pierwszej raty w wysokości 25% nastąpi w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, - płatność drugiej raty w wysokości 25% nastąpi w terminie 5 miesięcy od zapłaty raty pierwszej - płatność trzeciej raty w wysokości 25% nastąpi w terminie 5 miesięcy od zapłaty raty drugiej - płatność czwartej raty w wysokości 25% nastąpi w terminie 5 miesięcy od zapłaty raty trzeciej 2) Grupa druga ? redukcja zobowiązań należności głównej o 40% (słownie: czterdzieści) procent, redukcja odsetek o 100 %(słownie: sto) procent i spłata zobowiązań w ciągu 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, w 10 równych
ratach, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, a płatność każdej kolejnej raty następować będzie w terminie 6 miesięcy liczonych od zapłaty raty poprzedniej. Nalezy podkreślić, iż dłużnik pozostaje w kontakcie z wierzycielami, których informuje o podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych, uzyskując ich przychylność dla wprowadzanego planu naprawczego, co znajduje wyraz w zawieranych z wierzycielami ugodach sądowych. Istotną okolicznością w sprawie jest fakt, iż dłużnik na bieżąco prowadzi działalność gospodarczą i dokonuje , głównie na przedpłaty, zakupu surowców i materiałów od swoich aktualnych wierzycieli. Zawarcie układu z wierzycielami, który daje możliwość kontynuacji działalności gospodarczej skutkować będzie, po zatwierdzeniu układu, iż dłużnik dokonywać będzie zakupu surowców i materiałów od swoich aktualnych wierzycieli, którzy są długoletnimi dostawcami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporzadzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego paśstwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hv77j

| | | WILBO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WILBO | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-029 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-58)78 37 000 | | (0-58) 78 37 777 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | wilbo@wilbo.pl | | www.wilbo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 587-000-80-34 | | 191312270 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Grzegorz Białoruski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hv77j

Podziel się opinią

Share
d3hv77j
d3hv77j