Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - Warunkowe dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Gieł ...

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - Warunkowe dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych S.A. akcji serii B, C i E oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Warunkowe dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych S.A. akcji serii B, C i E oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 maja 2015 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) uchwałę Zarządu GPW nr 418/2015 z dnia 5 maja 2015 r., w której Zarząd GPW postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym: 1) następujące akcje Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda: a) 12.221.811 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset jedenaście) akcji serii B, pod warunkiem ich zamiany z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela; b) 301.518 (trzysta jeden tysięcy pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C; c) 3.339.744 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E; 2) 3.339.744 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. Dopuszczenie do obrotu
giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1) punkt c) powyżej, następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii E. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-231 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
JUTRZENKI 137A
(ulica) (numer)
+48 (22) 57 63 900 +48 (22) 57 63 901
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5213111513 016366823
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski
2015-05-05 Elżbieta Bujniewicz-Belka Członek Zarządu ds. finansowych Spółki Elżbieta Bujniewicz-Belka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo