Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii B i serii E. (4/2015)

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii B i serii E. (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii B i serii E. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. (?Spółka?) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii B oraz serii E Spółki. Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych: Rozpoczęcie subskrypcji: 15 kwietnia 2015 r. Zakończenie subskrypcji: 22 kwietnia 2015 r. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych: Rozpoczęcie subskrypcji: 24 kwietnia 2015 r. Zakończenie subskrypcji: 28 kwietnia 2015 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: 30 kwietnia 2015 r. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było 9.192.378 akcji Spółki, w tym: i. 3.339.744 akcji zwykłych
na okaziciela serii E, ii. 5.852.634 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 83,138%. Redukcja zapisów Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorzy złożyli zapisy na 15.990.853 akcji, w tym: i. Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 8.177.332 akcji, ii. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 7.813.521 akcji. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorom przydzielono łącznie 9.192.378 akcje, w tym 3.339.744 akcji serii E Spółki oraz 5.852.634 akcji serii B Spółki. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Akcje Oferowane były obejmowane i
sprzedawane po cenie 32,00 zł za jedną Akcję Oferowaną. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 7.726 inwestorów, w tym, w osobnych transzach: i. 7.379 Inwestorów Indywidualnych, ii. 347 Inwestorów Instytucjonalnych. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach Oferty przydzielono 7.726 inwestorom, w tym, w osobnych transzach: i. 7.379 Inwestorom Indywidualnym, ii. 347 Inwestorom Instytucjonalnym. 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): W ramach wykonywania Umów
o Gwarantowanie Oferty nie zostały przez Gwarantów Oferty objęte ani nabyte żadne akcje Spółki. 11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 294,2 mln zł. 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu
kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-231 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
JUTRZENKI 137A
(ulica) (numer)
+48 (22) 57 63 900 +48 (22) 57 63 901
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5213111513 016366823
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski
2015-05-05 Elżbieta Bujniewicz-Belka Członek Zarządu ds. finansowych Spółki Elżbieta Bujniewicz-Belka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi