Trwa ładowanie...
dzmhfky
espi
03-12-2010 13:48

WISTIL - Informacja o korekcie jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r. (35/2010)

WISTIL - Informacja o korekcie jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r. (35/2010)

dzmhfky
dzmhfky

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WISTIL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o korekcie jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W jednostkowym raporcie za I półrocze 2010r. skorygowano następujące informacje:- we wprowadzeniu do sprawozdania w punkcie 3 podano błędnie iż raport zawiera roczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 01.06.2010-30.06.2010r.Winno być :raport zawiera półroczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 01.01.2010r.-30.06.2010r.-w dokumencie "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w punkcie 6 części IV Spółka podała wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009r.Nie podano informacji dotyczącej wysokości wynagrodzenia z tytułu przeglądu półrocznego sprawozdania .W korekcie raportu Spółka uzupełnia brakujące informacje. Ponadto w pkt. 21 dokumentu "Informacje określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r." Emitent podaje rozszerzone infromacje na temat przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2010 rok.- w punkcie 17 "informacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r."zamieszczono komentarz "nie
dotyczy"Winno być:17 Informacje o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zyskuW pierwszym półroczu 2010 wynagrodzenia, odrębnie dla każdej z osób zarządzających wyniosły: Marian Kwiecień - Prezes Zarządu: 6.000 zł, Wojciech Fedko?Wiceprezes Zarządu (od 08.02.2010r.): 28.500 zł, Elżbieta Bielska?Członek Zarządu: 6.000 zł, Leszek Łubkowski?Wiceprezes Zarządu?18.000 zł.Natomiast wynagrodzenia, odrębnie dla każdej z osób nadzorujących wyniosły: Zenona Kwiecień?Przewodnicząca RN: 3.000 zł w WISTIL-u, Kazimiera Sękul?1.200 zł w
WISTIL-u, Jerzy Bielski?Członek RN: 1.200 zł w WISTIL-u, Inga Kamińska?Członek RN?1200 zł w WISTIL-u, Nina Surma?Członek RN: 1.200 zł wWISTIL-u, Jarosław Gręda- Członek RN: 1.200 zł w WISTIL-u.- zgodnie z § 89 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta należy opisać podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami danego roku obrotowego . Spółka nie podała takich informacji . w związku z powyższym w korekcie uzupełnia brakujące informacje.Winno być:22. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń związanych z pozostałymi miesiącami 2010 rok.a) ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym?dalsze pogarszanie się koniunktury w branży tekstylnej w kolejnych miesiącach 2010 roku, powodowane importem półproduktów i gotowych wyrobów z Dalekiego Wschodu oraz ograniczeniem popytu na rynku wewnętrznym może doprowadzić do sytuacji, w której Emitent odnotuje kolejny, wyraźny spadek wolumenu sprzedaży i zmuszony zostanie do podjęcia
intensywnych działań restrukturyzacyjnychb) ryzyko związane z płynnością?jeśli w następnych miesiącach 2010 roku utrzyma się tendencja spadku przychodów, w przypadku Emitenta mogą pogłębić się problemy związane z realizacją zobowiązań wobec dostawców, co w konsekwencji uniemożliwi rytmiczność zakupów podstawowych surowców oraz skomplikuje możliwość optymalnego korzystania z mediów. Pogarszająca się płynność finansowa utrudniłaby zapewne również obsługę zadłużenia wobec banków. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzmhfky

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Mieczysław KedzierskiBarbara Olszewska Wiceprezes ZarząduProkurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzmhfky
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dzmhfky