Trwa ładowanie...
dpemqta
espi
03-12-2010 13:50

WISTIL - Raport półroczny SA-P 2010

WISTIL - Raport półroczny SA-P 2010

dpemqta
dpemqta

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport półroczny SA-P | 2010 | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2010 | obejmujące okres | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | | | | | | | | | | | | |
| | oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2009 | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2010-12-03 | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "WISTIL" SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | WISTIL | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 62-800 | | Kalisz | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Majkowska | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 062 7686259 | | 062 7686340 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@wistil.pl | | www.wistil.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6180041735 | | 250024679 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | U-FIN Sp.z.o.o z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 80 90-613 Łodź, wpisany na listę biegłych rewidentów KRBR pod nr.208 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | | | | | | | | | | | | | |
| | FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | | | | | | | | |
| | | TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | | | | | | | | | | |
| | | TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | | | | | | | | | | |
| | | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | | | | | | | | | | | | | |

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2010 półrocze / 2009 półrocze / 2010 półrocze / 2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 708 25 004 4 173 5 534
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -968 -4 342 -242 -961
Zysk (strata) brutto -1 379 -5 216 -344 -1 154
Zysk (strata) netto -1 330 -5 278 -332 -1 168
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 448 1 810 -861 401
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 093 296 1 272 66
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 518 -1 976 -379 -437
Przepływy pieniężne netto, razem 129 130 32 29
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 108 703 124 753 26 220 27 911
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 079 40 943 6 773 9 160
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 764 7 627 667 1 706
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 738 28 174 4 520 5 856
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 624 83 810 19 447 18 751
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 5 000 1 206 1 119
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,33 -5,28 -0,33 -1,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 80,62 83,81 20,13 18,75
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Zasady przeliczenia danych na EUR:1/poszczególne pozycje bilansu - według ustalonego przez NBPśredniegokursu wymiany walut obowiązującego na dzień 30.06.2010r. tj. 4,1458zł/EUR i dane porównywalne na dzień 30.06.2009r. tj. 4,4696 zł./EUR;2/poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania naostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie objętym raportemtj. za I półrocze 2010r 4,0042. zł/EUR i za I półrocze 2009r. 4,5184zł/EUR.W dniu 13 sierpnia 2010r.Zarząd spółki poinformował , iżPan Marian Kwiecień - Prezes Zarządu spółki"Wistil" S.A. złożyłrezygnację z zajmowanej funkcji z dniem 12 sierpnia 2010r. nie podającprzyczyn rezygnacji , o czym informowano w raporcie bieżącym nr 18/2010.Wdniu 27 sierpnia 2010r. Rada Nadzorcza WISTIL S.A. powołała: PanaWojciecha Fedko na Prezesa Zarządu, Pana Mieczysława Kędzierskiego naWiceprezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego oraz Pana RemigiuszaAdamiaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu, o czym poinformowano w raporciebieżącym nr 23/2010.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

dpemqta

| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 35/2010 | | z dnia | 2010-12-03 | o treści: | |
| | | | | | | | |
| | W jednostkowym raporcie za I półrocze 2010r. skorygowano następująceinformacje:- we wprowadzeniu do sprawozdania w punkcie 3 podano błędnie iż raportzawiera roczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres01.06.2010-30.06.2010r.Winno być :raport zawiera półroczne sprawozdanie finansowe sporządzoneza okres 01.01.2010r.-30.06.2010r.-w dokumencie„Dodatkowe informacje i objaśnienia” w punkcie 6 części IVSpółka podała wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu badania rocznegosprawozdania finansowego za 2009r.Nie podano informacji dotyczącejwysokości wynagrodzenia z tytułu przeglądu półrocznego sprawozdania .Wkorekcie raportu Spółka uzupełnia brakujące informacje. Ponadto w pkt.21 dokumentu"Informacje określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansówz dnia 19 lutego 2009r.” Emitent podaje rozszerzone infromacje na tematprzeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2010 rok.- w punkcie 17„informacji określonych w Rozporządzeniu MinistraFinansów z dnia 19 lutego 2009r.”zamieszczono komentarz„nie dotyczy”Winno
być:17 Informacje o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tymwynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych nakapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawempierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu,naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lubpotencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających inadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to,czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziałuzyskuW pierwszym półroczu 2010 wynagrodzenia, odrębnie dla każdej z osóbzarządzających wyniosły: Marian Kwiecień - Prezes Zarządu: 6.000 zł,Wojciech Fedko– Wiceprezes Zarządu (od 08.02.2010r.): 28.500 zł,Elżbieta Bielska– Członek Zarządu: 6.000 zł, LeszekŁubkowski–Wiceprezes Zarządu– 18.000 zł.Natomiast wynagrodzenia, odrębnie dla każdej z osób nadzorującychwyniosły: Zenona Kwiecień– Przewodnicząca RN: 3.000 zł w WISTIL-u,Kazimiera Sękul– 1.200zł w WISTIL-u, Jerzy Bielski–
Członek RN: 1.200zł w WISTIL-u, Inga Kamińska– Członek RN– 1200 zł w WISTIL-u, NinaSurma– Członek RN: 1.200 zł w WISTIL-u, Jarosław Gręda- Członek RN:1.200 zł w WISTIL-u.- zgodnie z§ 89 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19lutego 2009r. sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta należyopisać podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącamidanego roku obrotowego . Spółka nie podała takich informacji . w związkuz powyższym w korekcie uzupełnia brakujące informacje.Winno być:22. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń związanych z pozostałymimiesiącami 2010 rok.a) ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym– dalsze pogarszaniesię koniunktury w branży tekstylnej w kolejnych miesiącach 2010 roku,powodowane importem półproduktów i gotowych wyrobów z Dalekiego Wschoduoraz ograniczeniem popytu na rynku wewnętrznym może doprowadzić dosytuacji, w której Emitent odnotuje kolejny, wyraźny spadek wolumenusprzedaży i zmuszony zostanie do podjęcia intensywnych
działańrestrukturyzacyjnychb) ryzyko związane z płynnością– jeśli w następnych miesiącach 2010roku utrzyma się tendencja spadku przychodów, w przypadku Emitenta mogąpogłębić się problemy związane z realizacją zobowiązań wobec dostawców,co w konsekwencji uniemożliwi rytmiczność zakupów podstawowych surowcóworaz skomplikuje możliwość optymalnego korzystania z mediów.Pogarszająca się płynność finansowa utrudniłaby zapewne również obsługęzadłużenia wobec banków. | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOALBOOPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Plik Opis
raport.rtf

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wistil" Spółka Akcyjna w Kaliszu oświadcza,że półroczne sprawozdanie finansowe za 2010r. i dane porównywalnezostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości orazodzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkowąi finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, orazże półrocznesprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju iosiągnięć emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Plik Opis

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
"Wistil" Spółka Akcyjnaw Kaliszu oświadcza,że podmiot uprawniony dobadania sprawozdania finansowego dokonujący przeglądu półrocznegosprawozdania finansowego za 2010r., został wybrany zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa oraz,że podmiot ten jak i bieglirewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełnili warunki dowyrażenia bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie zwłaściwymi przepisami prawa krajowego.
Plik Opis

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Wojciech FedkoMieczysław KędzierskiRemigiusz Adamiak Prezes ZarząduWiceprezes Zarządu - Dyrektor GeneralnyWiceprezes Zarządu

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
sprawozdanie.rtf Sprawozdanie z dzialalności i informacja dodatkowa

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
482937315893619

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2010 2009 półrocze / 2009
AKTYWA
Aktywa trwałe 93 844 98 565 101 149
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 88 113 138
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 20 778 24 280 26 380
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 71 454 72 541 72 541
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 71 454 72 541 72 541
w jednostkach powiązanych, w tym: 71 454 72 541 72 541
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 524 1 631 2 090
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 452 1 559 1 822
Inne rozliczenia międzyokresowe 72 72 268
Aktywa obrotowe 14 859 15 506 23 604
Zapasy 9 499 10 601 12 920
Należności krótkoterminowe 4 148 3 931 9 450
Od jednostek powiązanych 42 106 3 955
Od pozostałych jednostek 4 106 3 825 5 495
Inwestycje krótkoterminowe 404 271 360
Krótkoterminowe aktywa finansowe 404 271 360
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 404 271 360
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 808 703 874
A k t y w a r a z e m 108 703 114 071 124 753
PASYWA
Kapitał własny 80 624 81 955 83 810
Kapitał zakładowy 5 000 5 000 5 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 47 852 54 814 54 789
Kapitał z aktualizacji wyceny 9 660 9 832 9 857
Pozostałe kapitały rezerwowe 19 442 19 442 19 442
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto -1 330 -7 133 -5 278
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 079 32 116 40 943
Rezerwy na zobowiązania 5 834 6 173 6 486
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 722 2 879 2 961
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 112 3 294 3 525
długoterminowa 2 724 2 836 3 063
krótkoterminowa 388 458 462
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe 2 764 3 899 7 627
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 2 764 3 899 7 627
Zobowiązania krótkoterminowe 18 738 21 241 26 174
Wobec jednostek powiązanych 3 065 1 725 3 188
Wobec pozostałych jednostek 15 327 19 172 22 413
Fundusze specjalne 346 344 573
Rozliczenia międzyokresowe 743 803 656
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 743 803 656
długoterminowe 584 644 656
krótkoterminowe 159 159
P a s y w a r a z e m 108 703 114 071 124 753
Wartość księgowa 80 624 81 955 83 810
Liczba akcji (w szt.) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 80,62 81,96 83,81
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2010 2009 półrocze / 2009
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe 36 244 38 241 25 021
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 36 244 38 241 25 021
udzielonych gwarancji i poręczeń 36 244 38 241 25 021
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 36 244 38 241 25 021

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2010 półrocze / 2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 708 25 004
od jednostek powiązanych 222 616
Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 333 24 195
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 375 809
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 436 24 696
jednostkom powiązanym 165 470
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 929 23 699
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 507 997
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 272 308
Koszty sprzedaży 639 908
Koszty ogólnego zarządu 2 922 3 923
Zysk (strata) ze sprzedaży -3 289 -4 523
Pozostałe przychody operacyjne 2 590 328
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 293
Dotacje 9
Inne przychody operacyjne 297 319
Pozostałe koszty operacyjne 269 147
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 27
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 47 49
Inne koszty operacyjne 222 71
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -968 -4 342
Przychody finansowe 207 55
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 20 25
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji 132
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 55 30
Koszty finansowe 618 929
Odsetki w tym: 578 734
dla jednostek powiązanych 82 53
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 40 195
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 379 -5 216
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto -1 379 -5 216
Podatek dochodowy -49 62
część bieżąca
część odroczona -49 62
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto -1 330 -5 278
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -4 460
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 000 000 1 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -4,46
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własnościWskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2010 2009 półrocze / 2009
Kapitał własny na początek okresu (BO) 81 955 89 088 89 088
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 81 955 89 088 89 088
Kapitał zakładowy na początek okresu 5 000 5 000 5 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 000 5 000 5 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 54 814 62 037 62 037
Zmiany kapitału zapasowego -6 962 -7 223 -7 248
zwiększenia (z tytułu) 171 194 169
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- zbycie środków trwałych 171 194 169
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu) 7 133 7 417 7 417
pokrycia straty 7 133 7 417 7 417
Kapitał zapasowy na koniec okresu 47 852 54 814 54 789
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 9 832 10 026 10 026
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -172 -194 -169
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 172 194 169
zbycia środków trwałych 172 194 169
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 9 660 9 832 9 857
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 19 442 19 442 19 442
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 19 442 19 442 19 442
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 133 -7 417 -7 417
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziałuzysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu -7 133 -7 417 -7 417
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -7 133 -7 417 -7 417
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 7 133 7 417 7 417
- pokrycie straty 7 133 7 417 7 417
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto -1 330 -7 133 -5 278
zysk netto
strata netto -1 330 -7 133 -5 278
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 80 624 81 955 83 810
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 80 624 81 955 83 810

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2010 półrocze / 2009
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -1 330 -5 278
Korekty razem -2 116 7 088
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 1 786 2 229
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -18 211
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 405 624
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 633 27
Zmiana stanu rezerw -339 -1 535
Zmiana stanu zapasów 1 102 4 417
Zmiana stanu należności -218 723
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 144 679
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -57 -287
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 446 1 810
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 5 406 782
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 187 782
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywówfinansowych, w tym: 1 219
w jednostkach powiązanych 1 219
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 313 486
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 313 486
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 5 093 296
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 2 610 700
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 2 610 700
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 4 128 2 676
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 3 722 2 052
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki 406 624
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 518 -1 976
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 129 130
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 132 127
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3 -3
Środki pieniężne na początek okresu 271 233
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 401 363
o ograniczonej możliwości dysponowania 125 6
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
informacja.rtf

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

dpemqta
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dpemqta