Trwa ładowanie...
d15epgc
espi
15-03-2013 17:03

WORK SERVICE S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego emite...

WORK SERVICE S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego emitenta (19/2013)

Share
d15epgc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 14 marca 2013 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy z dnia 14 marca 2013r. o rejestracji zmiany Statutu Spółki, przewidującego w § 6 b, iż "kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.820.466,90 złotych (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy ), poprzez emisję nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 6.204.669 (sześć milionów dwieście cztery tysiące i sześćset sześćdziesiąt dziewięć ) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda." W wykonaniu postanowienia § 15 pkt 2) 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka podaje, iż na chwilę obecną struktura kapitału zakładowego po zarejestrowaniu zmiany Statutu przedstawia się następująco: 1. kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.794.799,60 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) i dzieli się na a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda, b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej
po 10 (dziesięć) groszy każda, f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda 2) kapitał zakładowy może być warunkowo podwyższony o łączną kwotę 2.258.562,90 zł poprzez emisję łącznie nie więcej niż 22.585.621 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalen 10 groszy każda. W wykonaniu postanowienia § 15 pkt 2) 9 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka podaje, iż na chwilę obecną ogólna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji, pozostaje bez zmian i wynosi 47. 947.996 głosów Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. z późn. zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podpisy: Tomasz Hanczarek ? Prezes Zarządu Piotr Ambrozowicz ? Wiceprezes Zarządu | |
| | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15epgc

| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-079 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ruska | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 371 0900 | | 71 371 0938 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | work@workservice.pl | | www.workservice.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2013-03-15 Piotr Ambrozowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15epgc
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d15epgc
d15epgc