Trwa ładowanie...
d3fx2mx
d3fx2mx
espi

WORK SERVICE S.A. - Spełnienie się kilku warunków dotyczących zwartej przez emitenta znaczącej ...

WORK SERVICE S.A. - Spełnienie się kilku warunków dotyczących zwartej przez emitenta znaczącej umowy warunkowej (17/2013)
Share
d3fx2mx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się kilku warunków dotyczących zwartej przez emitenta znaczącej umowy warunkowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 11 marca 2013 r. spełniły się trzy warunki zawieszające zamknięcie transakcji objętej umową inwestycyjną ("Umowa Inwestycyjna") z dnia 20 stycznia 2013 r. zawartą pomiędzy Work Service S.A. a Balibon Investments S.?.r.l. (w trakcie zmiany nazwy na WorkSource Investments S.?.r.l) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luksemburgu ("Inwestor") oraz PineBridge New Europe Partners II, L.P. spółka komandytowa z siedzibą na Kajmanach ("Fundusz"), o której zawarciu Emitent informował w dniu 20 stycznia 2013 r. raportem bieżącym nr 4/2013. Przedmiotem Umowy Inwestycyjnej było w szczególności określenie zasad warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z wykorzystaniem warrantów subskrypcyjnych, ustalenie zasad ładu korporacyjnego Emitenta w związku z dokonaniem inwestycji przez Fundusz w akcje Emitenta nowej emisji. Jednymi z warunków zawieszających zamknięcie transakcji objętej Umową Inwestycyjną, o której
mowa powyżej, który zgodnie z Umową Inwestycyjną powinien był spełnić się do dnia 30 września 2013 r. było: - powołanie do Rady Nadzorczej dwóch przedstawicieli Inwestora - uchwalenie nowego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki - wpłata przez Inwestora kwoty 105.000.000 zł na uzgodniony rachunek escrow Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 11 marca 2013 r. uchwałą nr 6/2013 i 7/2013 powołało do Rady Nadzorczej osoby wskazane przez Inwestora tj. pp. Rossen Hadjiev i Pierre Mellinger, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2013. Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło nową treść Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Również w dniu 11 marca 2013r. na uzgodniony rachunek escrow wpłynęła kwota 105.000.000 zł Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. z późn. zmianami) w
związku z § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podpisy: Tomasz Hanczarek ? Prezes Zarządu Piotr Ambrozowicz ? Wiceprezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-079 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ruska 51
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
897-16-55-469 932629535
(NIP) (REGON)
d3fx2mx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2013-03-12 Piotr Ambrozowicz Wicperezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fx2mx

Podziel się opinią

Share
d3fx2mx
d3fx2mx