Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

YAWAL S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. zwo...

YAWAL S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. (18/2013)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | YAWAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd YAWAL S.A. informuje, że w dniu 06.06.2013 r. otrzymał od akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich w Warszawie reprezentującego 438.608 akcji Yawal S.A., stanowiących ponad jedna dwudziestą kapitału zakładowego, tj. 8,4% kapitału zakładowego, w trybie art. 385 § 3 oraz art. 401 k.s.h. wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.06.2013 r. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. ulega zmianie w ten sposób, że dodaje się do niego następujące punkty: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Yawal S.A. poprzez zniesienie uprzywilejowania co do głosu akcji serii A, B, i D oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Yawal S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statusu Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych (art. 390 § 2 ksh), 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia osobnego
wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru (art. 390 § 3 w zw. z art. 390 § 2 ksh). W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu YAWAL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Yawal S.A. poprzez zniesienie uprzywilejowania co do głosu akcji serii A, B, i D oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Yawal S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statusu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych (art. 390 § 2
ksh). 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru (art. 390 § 3 w zw. z art. 390 § 2 ksh). 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd YAWAL S.A. przekazuje projekty uchwał, które zostały zgłoszone przez akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich w Warszawie, jako załącznik do powyższego żądania. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
YAWAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-284 Herby
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lublinicka 36
(ulica) (numer)
034 3528800 034 3574142
(telefon) (fax)
yawal@yawal.com www.yawal.com
(e-mail) (www)
573-010-60-96 150260970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Edmund Mzyk Prezes Zarządu
2013-06-07 Artur Paleczny Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at