Trwa ładowanie...
d4fhpao
espi
03-12-2010 14:06

ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "WISTIL" SA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2010

ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "WISTIL" SA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2010

d4fhpao
d4fhpao

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | półrocze / 2010 | półrocze / 2009 | półrocze / 2010 | półrocze / 2009 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 153 255 | 156 237 | 38 274 | 34 578 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 074 | -7 197 | -1 017 | -1 593 | |
| | Zysk (strata) brutto | -7 399 | -14 082 | -1 848 | -3 117 | |
| | Zysk (strata) netto | -4 958 | -13 449 | -1 238 | -2 976 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 212 | 5 629 | -552 | 1 246 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 107 | 178 | 1 525 | 39 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 061 | -6 449 | -2 263 | 1 427 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -5 166 | -642 | -1 290 | -142 | |
| | Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 384 565 | 448 433 | 92 760 | 100 330 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 234 256 | 267 668 | 56 504 | 59 886 | |
| | Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 626 | 121 088 | 21 860 | 27 091 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 143 630 | 146 580 | 34 645 | 32 795 | |
| | Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 150 309 | 180 765 | 36 256 | 40 443 | |
| | Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego rokuobrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 | 5 000 | 1 206 | 1 119 | |
| | Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -4,96 | -13,45 | -1,20 | -3,01 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | -4,96 | -13,45 | -1,20 | -3,01 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | Zasady przeliczenia danych na EUR:1)poszczególne pozycje bilansu- według ustalonego przez NBPśredniegokursu wymiany złotego na EUR obowiązujacego na dzień 30-06-2010r tj.4,1458 zł i dane porównywalne na dzień 30-06-2009r. tj. 4,4696 zł;2)poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania zprzepływów pieniężnych - według kursu stanowiącegośrednią arytmetycznąkursów wymiany złotego na EUR ustalonych przez NBP na ostatni dzieńkazdego miesiąca objętego raportem tj. za I półrocze 2010r. 4,0042 zł idane porównywalne za I półrocze 2009r. 4,5184 zł;Wdniu 13 sierpnia 2010r. Zarząd Spółki poinformował , iż Pan MarianKwiecień - Prezes Zarządu Spółki"Wistil" S.A. złożył rezygnację zzajmowanej funkcji z dniem 12 sierpnia 2010r. nie podając przyczynrezygnacji , o czym informowano w raporcie bieżącym nr 18/2010.Wdniu 27 sierpnia 2010r. Rada Nadzorcza WISTIL S.A. powołała: PanaWojciecha Fedko na Prezesa Zarządu, Pana Mieczysława Kędzierskiego naWiceprezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego oraz Pana
RemigiuszaAdamiaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu, o czym poinformowano w raporciebieżącym nr 23/2010. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2010
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2010 obejmujące okres od 2010-01-01 do 2010-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2009 obejmujące okres od 2009-01-01 do 2009-06-30
data przekazania: 2010-12-03
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "WISTIL" SA
(pełna nazwa emitenta)
WISTIL Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-800 Kalisz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Majkowska 13
(ulica) (numer)
062 7686259 062 7686340
(telefon) (fax)
biuro@wistil.pl www.wistil.pl
(e-mail) (www)
6180041735 250024679
(NIP) (REGON)
U-FIN Sp.z.o.o Grupa Finans-Serwis ul. Gdańska 80 90-613 Łódź wpisana pod nr.208 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
(podmiot uprawniony do badania)
Skonsolidowany raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego / półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego albo
FALSE Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym / półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersjipełnej
TRUE Skonsolidowany bilans TRUE Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
TRUE Skonsolidowany rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa
TRUE Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d4fhpao

| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 36/2010 | | z dnia | 2010-12-03 | o treści: | |
| | | | | | | | |
| | W skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2010r. skorygowano następująceinfromacje:- uzupełniono zestawienie zmian w kapitale własnym o dane porównywalneza I półrocze 2009r.- dodano w Informacji dodatkowej w punkcie 3 i 4 tytuły punktów, amianowicie:Punkt3.Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności wprezentowanym okresie.Nie dotyczy.Punkt 4.Informacje dotyczące emisji ,wykupu i spłaty nie udziałowych ikapitałowych papierów wartościowych.Nie dotyczy.-w punkcie 7 Informacji dodatkowej przedstawiającym zmiany wzobowiązaniach warunkowych i aktywów warunkowych dodano, iż w porównaniudo stanu na koniec poprzedniego roku obrotowego nie nastąpiły zmiany , aróżnica w kwocie w wysokości 13 tys. PLN wynika z różnicy wśrednichkursach NBP w powyższych okresach i dotyczy zobowiązania w EURO ( umowagwarancji dla FPĆmielów w kwocie 360 tys.EURO).-w punkcie 6 Informacji dodatkowej podano mylnie stan posiadania akcjiSpółki przez osoby zarządzające i nadzorujące .Podano, iż Pani IwonaKwiecień Poborska
Wiceprezes Zarządu posiada 80.001 akcji. Ww. osobazłożyła rezygnację z dniem 31 stycznia 2009r.o czym informowano wraporcie bieżącym nr 7 z dnia 12 stycznia 2009r.-w dokumencie„Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów zdnia 19 lutego 2009” w punkcie 7 podano iż Spółka nie udzielała pożyczekwinno być : Spółka i jednostki zależne nie udzielały pożyczeka w punkcie 8 jest Spółka nie udzielała oraz nie otrzymywałażadnychporęczeń i gwarancjiwinno być : Spółka i jednostki zależne nie udzielały i nie otrzymałyżadnych poręczeń i gwarancji.- w punkcie 17 dotyczącym wynagrodzeń osób zarządzających inadzorujących zamieszczono błędnie komentarz„nie dotyczy”Winno być:17. Informacje o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tymwynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych nakapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawempierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu,naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lubpotencjalnie
należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających inadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to,czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziałuzyskuW pierwszym półroczu 2010 wynagrodzenia, odrębnie dla każdej z osóbzarządzających wyniosły: Marian Kwiecień - Prezes Zarządu: 6.000 zł wWISTIL-u i 643.000 zł w pozostałych spółkach, Wojciech Fedko–Wiceprezes Zarządu (od 08.02.2010r.): 28.500 zł w WISTIL-u, ElżbietaBielska– Członek Zarządu: 6.000 zł, w WISTIL-u i 235.044 zł wpozostałych spółkach, LeszekŁubkowski– Wiceprezes Zarządu– 18.000 złw WISTIL-u.Natomiast wynagrodzenia, odrębnie dla każdej z osób nadzorującychwyniosły: Zenona Kwiecień– Przewodnicząca RN: 3.000 zł w WISTIL-u i263.581 zł w pozostałych spółkach, Kazimiera Sękul– 1.200 zł wWISTIL-u, Jerzy Bielski– Członek RN: 1.200 zł w WISTIL-u i 24.000 zł wpozostałych spółkach, Inga Kamińska– Członek RN– 1200 zł w WISTIL-u,Nina Surma– Członek RN: 1.200 zł w WISTIL-u, Jarosław Gręda- CzłonekRN: 1.200 zł w
WISTIL-u.- zgodnie z§ 90ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19lutego 2009r.w sprawozdaniu zarządu na temat działalności grupykapitałowej w punkcie 21 podano informacje o dacie zawarcia przezemitenta umowy orazłącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z tejumowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych odokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lubskonsolidowanego sprawozdania finansowego.Winno być:W dniu 29.06.2010r. zawarto umowy pomiędzy WISTIL S.A., a”U– Fin”Biuro Audytorskie i Rachunkowe Stowarzyszenia Księgowych Sp. z o.o.GRUPA FINANS SERVIS wŁodzi na przegląd ksiąg rachunkowych Spółki WISTILS.A. za I półrocze 2010r. oraz przegląd skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego za I półrocze 2010r oraz na badanie rocznych sprawozdańfinansowych Emitenta i grupy kapitałowej.Za wykonanie usług objętych umową WISTIL zapłaci Zleceniobiorcy:a) kwotę 14.000 zł plus VAT za I półrocze 2010r. (11.000 zł plus VAT zaprzegląd ksiąg rachunkowych Spółki WISTIL S.A. oraz
3.000 zł plus VAT zaprzegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego)b) kwotę 27.000 zł plus VAT za 2010 rok (19.000 zł plus VAT za przeglądksiąg rachunkowych Spółki WISTIL S.A., 4.000 zł plus VAT za badanieskonsolidowanego sprawozdania finansowego wg ustawy o rachunkowości oraz4.000 zł plus VAT za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowegowg MSR/MSSFc) nie istnieją inne tytuły do wynagrodzenia podmiotu uprawnionego, niżokreślonew lit. a) i b)d)łączna wysokość wynagrodzenia dla podmiotu uprawnionego (”U– Fin”Biuro Audytorskie i Rachunkowe Stowarzyszenia Księgowych Sp. z o.o.GRUPA FINANS SERVIS wŁodzi) za zbadanie jednostkowego iskonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009r wyniosła16.000 zł plus VAT, natomiastłączna wysokość wynagrodzenia dla podmiotuuprawnionego za zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego za 2009 rok wyniosła 25.000 zł plus VAT)- zgodnie z§ 90ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19lutego 2009r.w sprawozdaniu zarządu na temat
działalności grupykapitałowej należy opisać podstawowe zagrożenia i ryzyka związane zpozostałymi miesiącami danego roku obrotowego. Skonsolidowany raport zai półrocze 2010r. nie zawierał tych informacji w związku z powyższymkorekta uzupełnia powyższe informacje.Winno być:22. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń związanych z pozostałymimiesiącami 2010 rok.a) ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym– dalsze pogarszaniesię koniunktury w branży tekstylnej w kolejnych miesiącach 2010 roku,powodowane importem półproduktów i gotowych wyrobów z Dalekiego Wschoduoraz ograniczeniem popytu na rynku wewnętrznym może doprowadzić dosytuacji, w której firmy pracujące w tym sektorze odnotują kolejny,wyraźny spadek wolumenu sprzedaży i zmuszone zostaną tym samym dopodjęcia intensywnych działań restrukturyzacyjnych. Na rynku porcelany,na osłabienie popytu w drugim półroczu 2010 roku negatywny wpływ możemieć utrzymujący sięświatowy kryzys gospodarczyb) ryzyko związane z płynnością– jeśli w następnych miesiącach 2010roku
utrzyma się tendencja spadku przychodów, w przypadku Emitenta iniektórych spółek Grupy Kapitałowej mogą pogłębić się problemy związanez realizacją zobowiązań wobec dostawców, co w konsekwencji uniemożliwirytmiczność zakupów podstawowych surowców oraz skomplikuje możliwośćoptymalnego korzystania z mediów. Pogarszająca się płynność finansowautrudniłaby zapewne również obsługę zadłużenia wobec banków. | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOALBOOPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Plik Opis
opinia.rtf

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zarząd"WISTIL" S.A w Kaliszu oświadcza,żepółroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010r i daneporównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadamirachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny, i jasnysytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jegowynik finansowy, oraz ze półroczne skonsolidowane sprawozdanie zdziałalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć grupykapitałowej w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Zaraąd"WISTIL" w Kaliszu, oświadcza ,żepodmiot dokonujący przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowegogrupy kapitałowej za półrocze 2010r., został wybrany zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa oraz ,że podmiot ten jak i bieglirewidenci dokonujący przeglądu tego sprawozdania spełnili warunki dowyrazenia bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie zwłaściwymi przepisami prawa.
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Wojciech FedkoMieczysław KedzierskiRemigiusz Adamiak Prezes ZarząduWiceprezes Zarządu - Dyrektor GeneralnyWiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA)
Plik Opis
sprawozdanie.rtf

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
482937315893619

SKONSOLIDOWANY BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2010 2009 półrocze / 2009
AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności
udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Kapitały mniejszości
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniuWskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2010 2009 półrocze / 2009
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2010 półrocze / 2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywówniefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
Zysk (strata)brutto
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
(Zyski) straty mniejszości
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2010 2009 półrocze / 2009
Kapitał własny na początek okresu (BO)
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji(udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłychna początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto
zysk netto
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2010 półrocze / 2009
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Zyski (straty) mniejszości
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja, w tym:
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d4fhpao
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4fhpao