Trwa ładowanie...
dn4so4w

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Opinia Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w sprawie podział ...

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Opinia Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok (5/2015)

Share
dn4so4w

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Opinia Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zespół Elektrowni ?Pątnów-Adamów-Konin? S.A. (?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 20 marca 2015 roku informującego o rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku informuje, że w dniu 5 maja 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2014. Na mocy podjętej uchwały Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o dokonaniu podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2014 w wysokości 204.642.447,41 PLN, zgodnie z propozycją Zarządu tj. w następujący sposób: a) kwotę 40.658.837,60 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypadać będzie kwota 0,80 PLN, b) pozostałą część zysku w kwocie 163.983.609,81 PLN przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. Zaproponowana kwota dywidendy stanowi 19,87% wysokości osiągniętego
w 2014 roku zysku netto Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-510 | | Konin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kazimierska | | 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 63 247 30 00 | | +48 63 247 30 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6650001645 | | 310186795 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Katarzyna Muszkat Prezes Zarządu
2015-05-06 Anna Striżyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w