Trwa ładowanie...

Zobacz, jak nie zrobić błędu w PIT

Błędy w PIT-ach to nic wyjątkowego. Co piąty formularz jest źle wypełniony - szacują pracownicy urzędów skarbowych.

Zobacz, jak nie zrobić błędu w PITŹródło: newspix, fot: Damian Burzykowski
d2pmptw
d2pmptw

Tyle że są błędy i "błędziska". Gdy kontrolujący nasz PIT urzędnicy znajdą jakieś drobne pomyłki, najczęściej sami je poprawiają. Zobacz więc, jakie błędy najczęściej popełniamy w PIT–ach i sprawdź, czy udało ci się ich uniknąć!

1. Zapomniałeś się podpisać? To błąd!
Podatnicy często zapominają, że ich zeznanie to dokument, który musi być podpisany, ponieważ bez tego jest nieważny. Podpisy powinny się znaleźć w rubryce 325 (PIT–36) lub w rubryce 137 (PIT–37). Jeśli zaś rozliczamy się wspólnie z małżonkiem to w formularzu PIT–36 ten małżonek, którego dane zostały wpisane w części B1 formularza podpisuje się w rubryce 325. Drugi małżonek, którego dane zostały wpisane w części B2 formularza podpisuje się w rubryce 326. W przypadku formularza PIT–37 będą to kolejno rubryki: 137 i 138.
Należy jednak zwrócić uwagę, że obecnie wniosek w sprawie wspólnego złożenia zeznania podatkowego przez małżonków może być podpisany przez jednego małżonka Składając podpis małżonek oświadcza, że jest mu znana treść art. 6 ust. 2a ustawy PIT (pouczenie w części K PIT–37).

2. Sprawdź swój NIP
Podatnicy często wpisują zamiast swojego Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP swojego pracodawcy. Prawidłowo wypełniony przez nas formularz PIT–36 lub PIT–37 zawiera w rubryce 1 nasz NIP, a w rubryce 2 NIP naszego małżonka (jeżeli rozliczamy się wspólnie z nim).

d2pmptw

3. Rozliczasz się z małżonkiem? Uważaj na kolejność
Zdarza się, że małżonkowie rozliczający się wspólnie w dalszych częściach zeznania zapominają o zachowaniu kolejności ustalonej przez nich na początku zeznania. Osoba, która wpisana jest w rubryce B1 formularza jest "podatnikiem", a osoba wpisana w rubryce B2 jego "małżonkiem". Zgodnie z tą kolejnością należy wypełniać kolejne części formularza. Warto też dokładnie sprawdzić, czy mamy prawo do wspólnego rozliczenia..

4. PIT tylko na aktualnym druku
Należy pamiętać, że należy rozliczać się na najnowszych (obowiązujących w danym roku) formularzach. Mimo że na pierwszej stronie sami wpisujemy w puste kratki informację, za który rok składamy zeznanie, trzeba pamiętać, że formularze z uwagi na zmiany w przepisach podatkowych ulegają modyfikacji.

5. Nie pomyl adresów
Mieszkasz nie tam, gdzie jesteś zameldowany? Uważaj, by przy wypełnianiu PIT w części B wpisać adres zamieszkania, taki sam, jaki podałeś swojemu pracodawcy. Jeśli dane te nie będą się zgadzały, zostaniesz wezwany przez urząd skarbowy. W formularzu wpisujesz adres, pod którym mieszkałeś w ostatnim dniu roku podatkowego, czyli 31 grudnia 2010 r., a nie adres zameldowania.

6. Wymieniłeś dowód? Poinformuj o tym urząd
Wiele osób wymieniając dowód, biorąc ślub i zmieniając przy tym nazwisko czy adres zapomina poinformować o tym swój urząd skarbowy. By uniknąć kłopotów i późniejszych wizyt w urzędzie, przy każdej zmianie naszych danych osobowych powinniśmy zgłosić tę zmianę wypełniając formularz NIP–3 (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) lub NIP–1 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Uwaga, wypełniamy je w całości, nie ograniczając się tylko do danych, które zostały zmienione.

d2pmptw

7. Sprawdź numer rachunku
Jeśli wypełniasz formularz PIT–37 i chcesz, by urząd skarbowy zwrócił ci nadpłacony podatek na konto, jego numer powinieneś podać w formularzu NIP–3. Często zdarza się jednak sytuacja, że konto było podawane dawno, zapomnieliśmy o nim, a teraz się dziwimy, że zwrot podatku długo nie przychodzi. Problem może mieć swoje źródło właśnie w tym, że zapomnieliśmy zgłosić zmianę numeru konta.

8. Nie zapomnij o krzyżyku
Podatnicy często zapominają o rubryce zawierającej pytanie o cel złożenia zeznania, w której wystarczy tylko postawić krzyżyk. Osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie powinni zaznaczyć kratkę "złożenie zeznania". Ci, którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni poprawnie wypełnić swój PIT na nowo i zaznaczyć w nim kwadrat „korekta zeznania”.

9. Potrzebne załączniki
Jeżeli korzystamy z odliczeń musimy razem z zeznaniem złożyć odpowiedni załącznik oraz dodatkowo zaznaczyć w zeznaniu jakie załączniki składamy. Informacje te należy wpisać w części R (PIT–36) lub w części J (PIT–37). Jeżeli do zeznania PIT–37 składamy załącznik PIT/D to należy w rubryce 130 wpisać cyfrę „1”. Jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem i dołączamy PIT/D to powinniśmy także zaznaczyć, kto go dołącza.

d2pmptw

10. Pamiętaj o małżonku
Podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem i korzystający z odliczeń często zapominają wpisać w załącznikach, w których wykazują odliczenia, dane swojego małżonka. Jeżeli w częściach B.1. i B.2. formularza PIT–36 i PIT–37 wpisaliśmy dane nasze i małżonka to, to samo musimy zrobić np. w częściach A.1. i A.2. formularza PIT/D.

11. Uważnie przepisz dane
Częstym błędem jest nieprawidłowe przeniesienie kwot z informacji PIT–11, PIT–11A, które dostaliśmy od pracodawcy lub z rozliczenia PIT–40, PIT–40A. Podatnikom zdarza się wpisać do zeznania inne kwoty niż mają wpisane w ww. informacjach, a te otrzymuje również urząd skarbowy, który stwierdza rozbieżność.

12. Podatek policz trzy razy
Podstawę obliczenia podatku, jak również sam podatek należny zaokrągla się do pełnego złotego. Co to oznacza? Że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a 50 i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

d2pmptw

13. Ważne są limity
Sumy odliczeń od podatku, z których skorzystałeś i wykazałeś w załączniku PIT/O przewyższają kwotę obliczonego podatku dochodowego? To błąd, jeszcze raz sprawdź czy na pewno wszystko dobrze policzyłeś. Większość ulg ma swoje limity, których przekraczać nie wolno.

Oto odpowiedzi na Wasze pytania: W zeszłym roku przekazałem dwie darowizny – jedną na Kościół i jedną na rzecz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. Czy mogę je obie odliczyć od dochodu?
Tak, od dochodu można odliczyć darowizny przekazane zarówno na cele pożytku publicznego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego jak i na cele kultu religijnego, ale uwaga – do wysokości 6 proc. dochodu łącznie dla obydwu tych darowizn.

Przez cały zeszły rok pracowałem w Wielkiej Brytanii. W Polsce nie zarobiłem nawet złotówki. Czy muszę więc w polskim urzędzie skarbowym składać zeznanie roczne i wykazywać dochody z zagranicy?
W Wielkiej Brytanii, podobnie jak np. we Francji czy w Niemczech podatnik rozlicza się według tzw. metody wyłączenia z progresją. To oznacza, że w Polsce nie trzeba płacić podatku od dochodów uzyskanych w tych państwach. Jednak do ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce, stosuje się stopę procentową podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w tych krajach. W sytuacji, gdy w Polsce nie było dochodów a dochody osiągnięte w drugim państwie, zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania są w Polsce zwolnione, nie ma obowiązku składania w kraju zeznania rocznego i wykazywania dochodów z zagranicy.

d2pmptw

Jestem emerytem, od lat z moich dochodów rozlicza mnie ZUS. Czy mogę przekazać 1 proc. podatku na korzyść organizacji pożytku publicznego?
Tak. Wystarczy, że na bazie rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy (tzw. PIT 40A) samodzielnie złoży pan zeznanie podatkowe. W części zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” musi pan wpisać numer KRS tej organizacji oraz wysokość kwoty do przekazania na jej rzecz przez naczelnika urzędu skarbowego. Należy jedynie pamiętać, że deklarowana kwota nie może przekroczyć 1 proc. podatku należnego (i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół) a ponadto, że zeznanie podatkowe należy złożyć przed upływem terminu dla jego złożenia, czyli przykładowo zeznanie PIT–37 lub PIT–36L nie później niż 30 kwietnia Uwaga. W 2011 r. w związku z tym, że 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, zeznanie podatkowe można złożyć do 2 maja.

Czy przekazywanie 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego jest obowiązkowe?
Nie. Podatnik sam decyduje czy chciałby podzielić się 1 proc. swojego podatku z wybraną organizacją pożytku publicznego.

W miejscu, gdzie obecnie mieszkam, korzystam z Internetu. Ale jestem zameldowany gdzie indziej. Czy mimo tego mogę skorzystać z ulgi internetowej?
Tak. Adres zameldowania nie jest tożsamy z miejscem zamieszkania. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu w ramach ulgi internetowej podlegają wydatki poniesione na używanie sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika.

d2pmptw

Jesteśmy małżeństwem i mamy wspólność majątkową. Czy obydwoje mamy prawo odliczać wydatki w ramach ulgi internetowej? Faktura na używanie sieci Internet jest wystawiona tylko na moje nazwisko.
Nie. Z odliczenia może skorzystać tylko ten podatnik, którego nazwisko widnieje na fakturze. Jeżeli każdy z małżonków chce odliczać ulgę od swojego dochodu, to faktura powinna być wystawiona na imię i nazwisko obojga małżonków.

Razem z mężem za użytkowanie Internetu w zeszłym roku zapłaciliśmy tysiąc złotych. Czy możemy odliczyć cała kwotę?
Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet podlegają odliczeniu od dochodu w wysokości nieprzekraczającej 760 zł. Limit ten dotyczy podatnika. Tak więc małżonkowie maja odrębne limity, każdy po 760 zł. Jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, a imię i nazwisko każdego z nich znajduje się na fakturze, to oboje mają prawo do odrębnego maksymalnego limitu, oczywiście nie więcej niż kwota wydatku poniesionego przez małżonków.

Jak mam obliczyć wysokość przysługującego mi odliczenia z tytułu ulgi na dzieci?
Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym podziale skali, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję rodziny zastępczej albo sprawował opiekę nad dzieckiem. Kwota odliczania wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko.

Chcę wysłać PIT przez Internet. Na jakiej stronie będzie trzeba wypełnić deklarację podatkową?
Interaktywne formularze za pomocą, których będzie można wypełnić i wysłać deklarację roczną można pobrać ze strony www.e–deklaracje.gov.pl z zakładki „Formularze”.

Jakie dane będzie trzeba podać, żeby wysłać PIT przez Internet?
Aby wysłać PIT przez Internet, należy podać: swój numer NIP, imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia oraz kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny. Czyli w tym przypadku należy podać kwotę przychodu za 2009 rok.

Chcę wysłać PIT przez Internet. Czy po kliknięciu opcji "wyślij" dostanę odpowiedź, że mój formularz trafił do urzędu skarbowego?
Po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza (uwaga : weryfikacja nastąpi po uprzednim kliknięciu przycisku "Sprawdź poprawność" na formularzu) podatnik otrzyma numer referencyjny, generowany automatycznie przez system e–Deklaracje. Numer ten będzie potrzebny do pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru /UPO/ w przypadku gdy status przesłanego dokumentu będzie 200.

Czy otrzymanie numeru referencyjnego będzie oznaczało, że wypełniliśmy obowiązek podatkowy? Co będzie dowodem, że złożyliśmy PIT?
Nie. Otrzymany numer referencyjny nie jest dowodem, ani potwierdzeniem wypełnienia obowiązku podatkowego. Dowodem i potwierdzeniem terminu złożenia deklaracji (zeznania/wniosku) jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które pobrać można wyłącznie dla dokumentów, które otrzymały status 200.

Czytaj także
Drogo, coraz drożej!

d2pmptw
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2pmptw