Trwa ładowanie...
d3c3zb9
d3c3zb9
espi

ZPUE - Zawarcie znaczącej umowy w ramach Grupy Kapitałowej (17/2013)

ZPUE - Zawarcie znaczącej umowy w ramach Grupy Kapitałowej (17/2013)
Share
d3c3zb9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPUE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy w ramach Grupy Kapitałowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu 11 czerwca 2013 r. pomiędzy Emitentem, jako zbywcą, a jego spółką zależną ZPUE Pro sp. z o.o. w organizacji z siedzibą we Włoszczowie, jako nabywcą, została zawarta Umowa zbycia udziałów spółek zależnych: ZPUE Tools sp. z o.o. i ZPUE Poles sp. z o.o. W myśl postanowień niniejszej Umowy Emitent zbył: ?12 (słownie: dwanaście) udziałów w kapitale zakładowym ZPUE Tools sp. z o.o. o wartości nominalnej 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) złotych, które stanowiły 100% udziałów w kapitale zakładowym ZPUE Tools sp. z o.o. ?300 (słownie: trzysta) udziałów w kapitale zakładowym ZPUE Poles sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych, które stanowiły 100 % udziałów w kapitale zakładowym ZPUE Poles sp. z o.o. Zbycie udziałów Spółek nastąpiło w celu objęcia
nowych udziałów o wartości nominalnej 40.716.500 zł. (słownie: czterdzieści milionów siedemset szesnaście tysięcy pięćset złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym ZPUE Pro sp. z o.o. w organizacji. ZPUE Pro sp. z o.o. w organizacji jest nowo zawiązaną spółką, całkowicie zależną od Emitenta, który posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków w tego rodzaju umowach. Przedmiotowe zbycie i nabycie udziałów, zgodnie z przyjętą przez Zarząd ZPUE S.A. strategią rozwoju, jest elementem przekształceń w ramach Grupy Kapitałowej zmierzających do integracji działalności spółek zależnych ZPUE Poles sp. z o.o. i ZPUE Tools sp. z o.o. w ramach jednego podmiotu oraz obniżenia dotychczasowych kosztów związanych z zarządzaniem tymi spółkami. Emitent uznał wskazaną Umowę zbycia udziałów za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekroczyła wielkość 10% kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2013-06-12 Iwona Dobosz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c3zb9

Podziel się opinią

Share
d3c3zb9
d3c3zb9