Trwa ładowanie...
d1swf6u

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 31 marca 2015r.dotyczącego Zwoła ...

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 31 marca 2015r.dotyczącego Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - uzupełnienie raportu w zakresie projektu uchwały nr 19 w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych. (4/2015)

Share
d1swf6u

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | k | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 31 marca 2015r.dotyczącego Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - uzupełnienie raportu w zakresie projektu uchwały nr 19 w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 31 marca 2015 r. dotyczącego Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 kwietnia 2015 r. wraz z projektami uchwał, w związku pismem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 09 kwietnia 2015 roku (znak DNO/WSP/4750/139/01/15/MT) dotyczącym treści raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 31 marca 2015 roku, doręczonym Emitentowi w dniu 14 kwietnia 2015 r. z koniecznością uzupełnienia raportu w zakresie projektu uchwały nr 19 w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w związku z uzupełnieniem informacji dotyczącej liczby akcji, które miałyby podlegać skupowi oraz odnośnie maksymalnej i minimalnej ceny po jakiej dopuszczalne byłoby nabywanie akcji. Korygowana treść projektu uchwały nr 19 z dnia 31 marca 2015r., o którym mowa wyżej, brzmiała: Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu
Budowy Maszyn ZREMB - CHOJNICE S.A. z siedzibą w Chojnicach (?Spółka?) uchwala, co następuje: § 1 Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do ogłoszenia programu skupu akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie określonych w niniejszej Uchwale, tj. zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: ?Program?). § 2 1.Na podstawie niniejszej uchwały, Zarząd ma prawo ustanowić program skupu akcji własnych, określając szczegółowo jego warunki jednakże z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale. 2.W ramach Programu Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, według poniższych zasad: 1)Zarząd winien określić cel i termin nabywania akcji własnych. Termin nabywania akcji własnych nie może być dłuższy niż termin obowiązywania upoważnienia Zarządu określony poniżej; 2)akcje nie mogą być nabywane w celu ich umarzania; 3)na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale Zarząd Spółki może nabyć łącznie nie więcej niż _ akcji Spółki (maksymalna liczba nabywanych akcji własnych); 4)łączna
maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie będzie wyższa niż zł (cena maksymalna); 5)Zarządowi Spółki nie wolno nabywać akcji po cenie niższej zł za jedną akcję (cena minimalna); 6)Zarządowi Spółki nie wolno nabywać akcji po cenie wyższej niż __ zł za jedną akcję (cena maksymalna); 7)środki przeznaczone na realizację Programu będą pochodziły ze środków własnych Spółki, przy czym Zarząd Spółki może podjąć decyzję o sfinansowaniu nabycia akcji własnych z innych środków; 8)akcje Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz w obrocie pozagiełdowym; 9)akcje własne mogą być nabywane w ramach ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz w ramach transakcji pakietowych; 10)termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych, jak również pozostałe warunki nabywania akcji własnych wskazane w niniejszej Uchwale, Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 1439 ze zm.) (?Ustawa?) przed rozpoczęciem ich nabywania. 3.W interesie Spółki Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji: 1)o nieuchwalaniu i nierozpoczynaniu Programu; 2)o zakończeniu nabywania akcji własnych przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych lub przed upływem terminu nabywania akcji własnych; 3)rezygnacji z nabycia akcji własnych w całości lub części. 4.Decyzje Zarządu Spółki, o których mowa w ust. 3 wymagają uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. W razie podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3), Zarząd Spółki jest zobowiązany do podania informacji na jej temat do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie. 5.Upoważnienie zawarte w niniejszej uchwale pozostaje w mocy w okresie 3 (trzech) lat od dnia podjęcia uchwały. § 3 1.Upoważnia się i
zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z firmami inwestycyjnymi umów w sprawie skupu akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. 2.Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Skorygowana treść projektu uchwały nr 19 z dnia 31 marca 2015r, o którym mowa wyżej, brzmi: Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Budowy Maszyn ZREMB - CHOJNICE S.A. z siedzibą w Chojnicach (?Spółka?) uchwala, co następuje: § 1 Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do ogłoszenia programu skupu akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie określonych w niniejszej Uchwale, tj. zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: ?Program?).
§ 2 1.Na podstawie niniejszej uchwały, Zarząd ma prawo ustanowić program skupu akcji własnych, określając szczegółowo jego warunki jednakże z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale. 2.W ramach Programu Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, według poniższych zasad: 1)Zarząd winien określić cel i termin nabywania akcji własnych. Termin nabywania akcji własnych nie może być dłuższy niż termin obowiązywania upoważnienia Zarządu określony poniżej; 2)akcje nie mogą być nabywane w celu ich umarzania; 3)na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale Zarząd Spółki może nabyć łącznie nie więcej niż do 10% akcji Spółki (maksymalna liczba nabywanych akcji własnych); 4)łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie będzie wyższa niż 3.052.875,00zł (cena maksymalna); 5)Zarządowi Spółki nie wolno nabywać akcji po cenie niższej 0,50 zł za jedną akcję (cena minimalna); 6)Zarządowi Spółki nie wolno nabywać akcji po cenie wyższej niż 3,50 zł za jedną akcję (cena maksymalna); 7)środki przeznaczone na
realizację Programu będą pochodziły ze środków własnych Spółki, przy czym Zarząd Spółki może podjąć decyzję o sfinansowaniu nabycia akcji własnych z innych środków; 8)akcje Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz w obrocie pozagiełdowym; 9)akcje własne mogą być nabywane w ramach ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz w ramach transakcji pakietowych; 10)termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych, jak również pozostałe warunki nabywania akcji własnych wskazane w niniejszej Uchwale, Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 1439 ze zm.) (?Ustawa?) przed rozpoczęciem ich nabywania. 3.W interesie Spółki Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji: 1)o
nieuchwalaniu i nierozpoczynaniu Programu; 2)o zakończeniu nabywania akcji własnych przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych lub przed upływem terminu nabywania akcji własnych; 3)rezygnacji z nabycia akcji własnych w całości lub części. 4.Decyzje Zarządu Spółki, o których mowa w ust. 3 wymagają uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. W razie podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3), Zarząd Spółki jest zobowiązany do podania informacji na jej temat do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie. 5.Upoważnienie zawarte w niniejszej uchwale pozostaje w mocy w okresie 3 (trzech) lat od dnia podjęcia uchwały. § 3 1.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z firmami inwestycyjnymi umów w sprawie skupu akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. 2.Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania
akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Emitent w załączeniu przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wyznaczonego na dzień 28 kwietnia 2015 roku oraz treść wszystkich projektów uchwał po wprowadzeniu niniejszej korekty. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | KOREKTA OGLOSZENIA.pdf | OGŁOSZENIE O ZWZA 04/2015- KOREKTA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1swf6u

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 89-600 | | Chojnice | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 15 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 52 396 57 10 | | 52 397 31 63 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@zremb-ch.com.pl | | www.zremb-ch.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 555 156 49 13 | | 091343195 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2015-04-15 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1swf6u

Podziel się opinią

Share
d1swf6u
d1swf6u