Trwa ładowanie...
d2syplg

08OCTAVA - Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji ...

08OCTAVA - Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji Octava NFI S.A. (39/2012)

Share
d2syplg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji Octava NFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava Spółka Akcyjna ("Spółka", "Octava") informuje, iż w dniu 12 grudnia br., otrzymał od Pełnomocnika Beresford Energy Corporation z siedzibą w Wilmington, Stanach Zjednoczonych ("Beresford") i spółki od niej zależnej Finchley Investments LLC z siedzibą w Nowym Jorku, USA ("Finchley") oraz Elliott International, L.P., tworzących grupę kapitałową ("Grupa Kapitałowa") w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) ("Ustawa") - zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji w Octava NFI S.A. Zgodnie z zawiadomieniem, w dniu 12 grudnia 2012 roku Beresford nabył od Manchester Securities Corp. z siedzibą w Nowym Jorku ("MSC") w transakcji, poza rynkiem regulowanym, 11.977.238 (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji Octava stanowiących 27,99%
kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 11.977.238 (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 27,99% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z zawiadomieniem w dniu 12 grudnia 2012 roku Finchley nabył od MSC w transakcji, poza rynkiem regulowanym, 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji Octava, stanowiących 19,87% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,87% ogólnej liczby głosów. Zarówno Beresford, Finchley jak i MSC są podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy. Pełnomocnik Spółki poinformował, że: 1. dotychczas Beresford i Finchley nie posiadały akcji Octava; 2. dotychczas Grupa Kapitałowa, poprzez MSC, posiadała 20.477.238 (dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji Octava, stanowiących 47,86% kapitału
zakładowego Octava i reprezentujących 20.477.238 (dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów, stanowiących 47,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Octava; 3. po przeprowadzeniu transakcji, o których mowa powyżej Beresford bezpośrednio posiada 11.977.238 (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji Octava stanowiących 27,99% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 11.977.238 (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 27,99% ogólnej liczby głosów oraz pośrednio poprzez Finchley dodatkowo 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji Octava, stanowiących 19,87% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,87% ogólnej liczby głosów; tym samym pośrednio i bezpośrednio Beresford posiada
20.477.238 (dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji, stanowiących 47,86% kapitału zakładowego Octava i reprezentujących 20.477.238 (dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów, stanowiących 47,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Octava; 4. po przeprowadzeniu transakcji, o których mowa powyżej Finchley posiada 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji Octava, stanowiących 19,87% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,87% ogólnej liczby głosów; 5. po przeprowadzeniu transakcji, o których mowa powyżej udział Grupy Kapitałowej nie zmienił się. Grupa Kapitałowa posiada 20.477.238 (dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji Octava, stanowiących 47,86% kapitału zakładowego Octava i reprezentujących 20.477.238 (dwadzieścia milionów
czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów, stanowiących 47,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Octava; 6. inne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej (poza Bresford i Finchley) nie posiadają akcji Octava, jak również na skutek dokonania transakcji, o których mowa powyżej nie zwiększyły ani nie zmniejszyły swojego udziału w kapitale zakładowym Spółki ani udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Octava; 7. Spółka, jej podmioty zależne ani też inne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie zawierały umów z osobami trzecimi, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z innych akcji Octava; 8. jednocześnie zarówno Beresford jak i Finchley nie zdecydowały o zwiększeniu udziału w Spółce; każda decyzja w tej sprawie będzie poprzedzona wczesniejszą analizą rynku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2syplg

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wspólna | | 47/49 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 356 18 90 | | 022 356 18 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.octava.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2syplg

Podziel się opinią

Share
d2syplg
d2syplg