Trwa ładowanie...
d2jk0bj

08OCTAVA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

08OCTAVA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d2jk0bj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody z inwestycji 6 552 (4 489) 1 564 (1 066)
Pozostałe przychody operacyjne 513 771 122 183
Koszty operacyjne (3 993) (3 357) (953) (797)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 072 (7 075) 733 (1 680)
Zysk (strata) netto 2 268 (6 717) 541 (1 595)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki 1 516 (6 694) 362 (1 590)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR): 0,04 (0,16) 0,01 (0,04)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 15 060 2 170 3 595 515
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (297) 354 (71) 84
Przepływy pieniężne netto 14 763 2 524 3 524 599
Aktywa, razem 72 690 64 575 17 054 15 571
Zobowiązania, razem 12 749 4 052 2 991 977
Kapitał własny, razem 59 941 60 523 14 063 14 594
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 59 839 57 815 14 039 13 941
Liczba akcji (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,40 1,41 0,33 0,34
Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł/EUR) 1,40 1,35 0,33 0,33
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
OctavaRS2014.pdf Skonsolidowany raport roczny 2014
OctavaGKopinia i raport z BSSF 2014.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta_sprawozdania Grupa Kapitałowa_2014
Octava_List do Akcjonariuszy.pdf List do Akcjonariuszy
Octava_sprawozdanie z dzialalności_2014.pdf Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Octava_Oswiadczenie Zarzadu_sprawozdanie_GK.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporzadzonego sprawozdania finansowego
Octava_Oswiadczenie Zarzadu_audytor_GK.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu do badania sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2jk0bj

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Octava Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-131 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grzybowska | | 2 lok. 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 350 79 61 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@octava.com.pl | | www.octava.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Iwona Giza W imieniu i na rzecz Process Solutions Sp.z o.o Iwona Giza

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2jk0bj

Podziel się opinią

Share
d2jk0bj
d2jk0bj