Trwa ładowanie...
do9si70
espi

AB S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2012

AB S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2012
Share
do9si70

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | półrocze / 2012 | półrocze /2011 | półrocze / 2012 | półrocze /2011 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 852 427 | 2 373 438 | 691 900 | 550 311 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 37 688 | 55 750 | 9 142 | 12 926 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 32 237 | 39 012 | 7 820 | 9 045 | |
| | Zysk (strata) netto | 26 019 | 31 685 | 6 311 | 7 347 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -107 709 | -83 917 | -26 126 | -19 457 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 992 | -3 278 | -483 | -760 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 114 164 | 85 654 | 27 692 | 19 860 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 4 463 | -1 541 | 1 083 | -357 | |
| | Aktywa, razem | 1 394 991 | 1 287 864 | 341 224 | 291 583 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 986 379 | 917 939 | 241 275 | 207 829 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 5 740 | 6 785 | 1 404 | 1 536 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 980 639 | 911 154 | 239 871 | 206 293 | |
| | Kapitał własny | 408 612 | 369 925 | 99 949 | 83 754 | |
| | Kapitał zakładowy | 16 188 | 16 188 | 3 960 | 3 665 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,61 | 1,96 | 0,39 | 0,45 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,24 | 22,85 | 6,17 | 5,17 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień półrocza 2011 – 31 grudnia 2011 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj.4,4168 PLN/EUR. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień półrocza 2012 – 31 grudnia 2012 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,0882 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2012 – od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,1226 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2011 – od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,3129 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2012 – od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,1226 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2011 – od 1 lipca 20011r. do 31 grudnia 2011 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,3129 PLN/EUR. | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
H1 12'13Wstepskonsolidowane.pdf Wstęp
260213H1_Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane FINAL.pdf Sprawozdanie finansowe skonsolidowane
AB_Raport z przeglądu_skonsolidowaneSFMSR_311212.pdf Raport z przeglądu
H1 12'13_Sprawozdanie Zarządu Skonsolidowane FINAL.pdf Sprawozdanie Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu
2013-02-27 Krzysztof Kucharski Członek Zarządu
2013-02-27 Zbigniew Mądry Członek Zarządu
2013-02-27 Grzegorz Ochędzan Członek Zarządu
2013-02-27 Danuta Uzarska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

do9si70

Podziel się opinią

Share
do9si70
do9si70