Trwa ładowanie...
d3qhalj
espi

AB S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną (4/2015)

AB S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną (4/2015)
Share
d3qhalj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AB S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 26 marca 2015 roku Emitent powziął informację o podpisaniu aneksu z dnia 25 marca 2015 roku (Aneks) do umowy z dnia 25 marca 2011 roku o kredyt w rachunku bieżącym (Umowa) pomiędzy spółką zależną Rekman sp. z o.o. (Spółka) z siedzibą we Wrocławiu a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna (Bank) z siedzibą we Wrocławiu. Zawarty Aneks zwiększa wartość przyznanego limitu do kwoty 8.500.000 PLN, a warunkowo do maksymalnej kwoty 10.000.000 PLN, gdzie warunkiem zawieszającym jest przedstawienie przez Spółkę pisemnego wniosku o zwiększenie kwoty kredytu w granicach kwoty maksymalnej oraz podpisanie przez Emitenta nowej, uwzględniającej wnioskowaną kwotę, umowy poręczenia za zobowiązania Spółki wynikające z Umowy.
Zabezpieczeniem dla udzielonego kredytu będzie poręczenie cywilne udzielone przez AB S.A. za zobowiązania Spółki wynikające z Umowy. Zgodnie z zawartym aneksem oprocentowanie jest naliczane w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Pozostałe zapisy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami Grupy AB a Bankiem, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościerzyńska 32
(ulica) (numer)
71 32 40 500 071 32 40 529
(telefon) (fax)
www.ab.pl
(e-mail) (www)
895-16-28-481 931908977
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qhalj

Podziel się opinią

Share
d3qhalj
d3qhalj