Trwa ładowanie...
d9fyvt0

ADFORM GROUP - Raport miesięczny Adform Group S.A. za luty 2015 r. (8/2015) - EBI

ADFORM GROUP - Raport miesięczny Adform Group S.A. za luty 2015 r. (8/2015)

Share
d9fyvt0

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny Adform Group S.A. za luty 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2015 r. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych. W lutym Emitent dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce zależnej WIMET Sp. z o.o., czyli 4.113 udziałów, stanowiących 66,55% w kapitale zakładowym i głosach. Cena sprzedaży wszystkich udziałów w WIMET Sp. z o.o. posiadanych przez Adform Group S.A. wyniosła 1.070.000 zł i zostanie uiszczona w 6 ratach w okresie od 5 lipca 2015 r. do 5 grudnia 2015 r. Wartość bilansowa udziałów WIMET Sp. z o.o. posiadanych przez Adform Group S.A. wynosiła 1.069.979 zł. Sprzedaż udziałów w WIMET Sp. z o.o. spowodowana była brakiem pozytywnych efektów realizowanej w 2014 r. przez zarząd WIMET Sp. z o.o. strategii rozwoju. W 2014 r. w spółce zależnej realizowany był program inwestycyjny ? zwiększenie zatrudniania i
rozbudowa parku maszynowego. Spółka zależna poszerzyła działalność o konstrukcje stalowe i sprzedaż zagraniczną. W październiku Adfrom Group S.A. utworzyła specjalną komórkę ds. kontaktów na rynek francuski, który Spółka postrzega jako bardzo perspektywiczny. W lutym pojawiło się sporo zapytań od klientów z rynku francuskiego, co daje nadzieje na podpisanie pierwszych zleceń do realizacji. Spółka otrzymuje wiele zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Holandii. Najwięcej zleceń napływa z rynku niemieckiego, głównie od małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których Adform Group S.A jest coraz lepiej postrzegany. Spółka intensyfikuje prace nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę w branży oraz coraz większą rozpoznawalność marki wśród klientów. Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymywała wiele zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji. Spółka jest w trakcie realizacji
pierwszych zleceń od klientów z Czech. Koniunktura na rynku krajowym nie jest zadawalająca, aczkolwiek widać pewne oznaki poprawy. Dalej utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna. Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym 2015 roku: Raport bieżący 3/2015 z 11.02.2015 r. - Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za IV kw. 2014 r. Raport bieżący 4/2015 z 13.02.2015 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za styczeń 2015 r. Raport kwartalny 5/2015 z 16.02.2015 r. - Raport kwartalny Adform Group S.A. za IV kwartał 2014 r. Raport bieżący 4/2015 z 13.02.2015 r. -
Zbycie udziałów spółki zależnej WIMET Sp. z o.o. Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w lutym 2015 roku. Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. W lutym 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Do 14 kwietnia 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec 2015 r. Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9fyvt0

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Kuncewicz Prezes Zarzadu
Tomasz Teresak Wiceprezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9fyvt0

Podziel się opinią

Share
d9fyvt0
d9fyvt0