Trwa ładowanie...
d44tgk2

ADV.PL - Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa ADV S.A. pow...

ADV.PL - Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa ADV S.A. powyżej 10% (56/2012)

Share
d44tgk2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADV.PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa ADV S.A. powyżej 10% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent") informuje, iż w dniu 6 grudnia 2012 roku otrzymał od akcjonariusza Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Towarzystwo") zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2 ppkt. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) dotyczące przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez fundusze inwestycyjne reprezentowane i zarządzane przez Towarzystwo: Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO, Investor Zrównoważony FIO, Investor Top 25 Małych Spółek FIO, Investor Akcji FIO oraz subfundusz Investor Infrastruktury i Informatyki wydzielony w ramach Investor Parasol SFIO ("Fundusze"). Przed dokonaniem transakcji nabycia akcji Emitenta w dniu
30 listopada 2012 roku Fundusze reprezentowane i zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 686.413 (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzynaście) akcji, które stanowiły 9,81% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do wykonywania 686.413 (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzynaście) głosów, co stanowiło 9,81% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku nabycia 163.819 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) akcji Emitenta w dniu 30 listopada 2012 roku Fundusze posiadają łącznie 850.232 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcje, które stanowią 12,15% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 850.232 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów, co stanowi 12,15% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym, następującym zmianom uległ stan posiadania akcji Emitenta, a tym samym ilość głosów przysługujących
na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa ADV S.A. poszczególnym Funduszom zarządzanym i reprezentowanym przez Towarzystwo: 1. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO posiadał łącznie 184.738 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem) akcji, które stanowiły 2,64 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do wykonywania 184.738 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem) głosów, co stanowiło 2,64 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu transakcji nabycia akcji Emitenta Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO posiada łącznie 237.738 (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem) akcji, które stanowią 3,40% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 237.738 (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem) głosów, co stanowi 3,40% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 2. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
posiadał łącznie 8.869 (słownie: osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowiły 0,13% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do wykonywania 8.869 (słownie: osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowiło 0,13% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu transakcji nabycia akcji Emitenta Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO posiada łącznie 13.687 (słownie: trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 0,20% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 13.687 (słownie: trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 0,20% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 3. Investor Zrównoważony FIO uprzednio nie posiadał akcji Emitenta. Po dokonaniu transakcji nabycia akcji Emitenta Investor Zrównoważony FIO posiada łącznie 67.455 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 0,96% udziału w kapitale
zakładowym i uprawniają do wykonywania 67.455 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 0,96% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 4. Investor Top 25 Małych Spółek FIO posiadał łącznie 452.146 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowiły 6,46% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do wykonywania 452.146 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści sześć) głosów, co stanowiło 6,46% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu transakcji nabycia akcji Emitenta Investor Top 25 Małych Spółek FIO posiada łącznie 458.891 (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 6,56% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 458.891 (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 6,56% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta. 5. Investor Akcji FIO posiadał łącznie 25.443 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji, które stanowiły 0,36% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do wykonywania 25.443 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosów, co stanowiło 0,36% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu transakcji nabycia akcji Emitenta Investor Akcji FIO posiada łącznie 54.353 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 0,78% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 54.353 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 0,78% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 6. Subfundusz Investor Infrastruktury i Informatyki posiadał łącznie 15.217 (słownie: piętnaście tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, które stanowiły 0,22% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do wykonywania 15.217 (słownie:
piętnaście tysięcy dwieście siedemnaście) głosów, co stanowiło 0,22% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu transakcji nabycia akcji Emitenta Subfundusz Investor Infrastruktury i Informatyki posiada łącznie 18.108 (słownie: osiemnaście tysięcy sto osiem) akcji, które stanowią 0,26% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 18.108 (słownie: osiemnaście tysięcy sto osiem) głosów, co stanowi 0,26% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W okresie najbliższych 12 miesięcy Towarzystwo nie wyklucza zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia zaangażowania kapitałowego Funduszy w spółkę Grupa ADV S.A. Ewentualna decyzja o nabyciu lub zbyciu akcji będzie uzależniona od sytuacji Emitenta, oceny tej sytuacji i warunków rynkowych. Na decyzję o nabyciu lub zbyciu akcji Emitenta będzie miała też wpływ wartość aktywów Funduszy. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje ponadto, że nie istnieją podmioty zależne od Funduszy lub
Towarzystwa, które posiadałyby akcje Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44tgk2

| | | GRUPA ADV S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ADV.PL | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-368 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętojańska | | 9/4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 669 52 62 | | 58 669 52 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@grupa-adv.pl | | www.grupa-adv.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 583-26-22-565 | | 191845930 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 kamila karpińska członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44tgk2

Podziel się opinią

Share
d44tgk2
d44tgk2