Trwa ładowanie...
d1y0k8r
d1y0k8r

Aegon OFE półroczna struktura aktywów

...
Share
d1y0k8r

08.07. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - półroczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 czerwca 2011

zł %
AKTYWA 9860360825,82 100

d1y0k8r

I Portfel inwestycyjny 9805621419,59 99,44

1 Obligacje, bony i inne Termin wykupu / 5575347456,05 56,54
papiery wartościowe emitowane Data
przez Skarb Państwa lub NBP, zapadalności
a także kredyty i pożyczki
udzielane tym podmiotom
DZ1111 2011-11-24 204223877,28 2,07
WZ0118 2018-01-21 125664946,00 1,27
DS1017 2017-10-25 336479261,30 3,41
DS1013 2013-10-24 337242244,25 3,42
PS0412 2012-04-25 230420125,43 2,34
WS0922 2022-09-23 383006485,51 3,88
DS1015 2015-10-24 178326430,72 1,81
PS0413 2013-04-25 289766285,91 2,94
PS0414 2014-04-25 221284672,83 2,24
DS1019 2019-10-25 684937018,92 6,95
PS0415 2015-04-25 321228280,00 3,26
DS1020 2020-10-25 274496750,00 2,78
PS0416 2016-04-25 378034773,06 3,83
OK0112 2012-01-25 243903024,00 2,47
OK0712 2012-07-25 330901402,90 3,36
OK1012 2012-10-25 388706647,00 3,94
OK0113 2013-01-25 333798200,00 3,39

2 Obligacje i inne dłużne 15073753,12 0,15
papiery wartościowe,
opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane lub
poręczane przez Skarb Państwa
albo Narodowy Bank Polski, a
także depozyty, kredyty i
pożyczki gwarantowane lub
poręczane przez te podmioty
2

3 Depozyty bankowe i bankowe 173956907,33 1,76
papiery wartościowe w walucie
polskiej
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 2011-07-01 109210000,00 1,11
- 200T4243/2011

d1y0k8r

4 Akcje spółek notowane na 3580376589,86 36,31
regulowanym rynku giełdowym,
a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym
prawa poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
Lubelski Węgiel "Bogdanka" 99572285,01 1,01
S.A.
TAURON Polska Energia S.A. 137058056,10 1,39
Polska Grupa Energetyczna 165012067,53 1,67
S.A.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 186509848,16 1,89
S.A.
Polski Koncern Naftowy ORLEN 228594222,80 2,32
S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 243118805,28 2,47
KGHM Polska Miedź S.A. 276465006,48 2,80
Powszechna Kasa Oszczędności 295049180,00 2,99
Bank Polski S.A.

5 Akcje spółek notowanych na 13282089,28 0,13
regulowanym rynku
pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi
akcje spółek niebędacych
przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane
na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek

6 Akcje narodowych funduszy 15971907,92 0,16
inwestycyjnych

7 Certyfikaty inwestycyjne 16193450,00 0,16
emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte

d1y0k8r

10a Obligacje przychodowe, o 33456831,53 0,34
których mowa w ustawie z dnia
29 czerwca 1995 r. o
obligacjach

11 Zdematerializowane zgodnie z 4222260,00 0,04
przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. "o obrocie
instrumentami finansowymi",
obligacje emitowane przez
inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu

13 Inne niż zdematerializowane 133041774,50 1,35
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku "o
obrocie instrumentami
finansowymi", nie
zabezpieczone całkowicie
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane
przez spółki publiczne

13b Listy zastawne 30619500,00 0,31

d1y0k8r

15 Obligacje emitowane przez 214078900,00 2,17
Bank Gospodarstwa Krajowego
na zasadach określonych w
ustawie z dnia 27
października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.
IDS1018 2018-10-24 203516600,00 2,06

II Środki pieniężne 17284776,49 0,18
- na rachunku podstawowym 395,46 0
- na rachunkach 17279349,85 0,18
przeliczeniowych
- na innych rachunkach 5031,18 0

III Należności 37454629,74 0,38

kom mra

d1y0k8r

Podziel się opinią

Share
d1y0k8r
d1y0k8r