Trwa ładowanie...
d15vn1z
d15vn1z
espi

AerFinance - Nabycie nowych udziałów przez spółkę zależną // Acquisition of new shares by subsidi ... - EBI

AerFinance - Nabycie nowych udziałów przez spółkę zależną // Acquisition of new shares by subsidiary (25/2014)
Share
d15vn1z

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 25 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie nowych udziałów przez spółkę zależną // Acquisition of new shares by subsidiary | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Administracyjna AerFinance SE powzięła informację, iż w dniu 8 października 2014 roku spółka zależna Emitenta AerFinance Ventures sp. z o.o. (?AerVC?) objęła akcje serii B spółki Univers Rainvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo ? akcyjna (sp. z o.o. S.K.A.) o wartości 20.668.169,57 PLN i pokryła je wkładem niepieniężnym wnosząc do spółki aport: -14.000 udziałów spółki Seoway sp. z o.o. o wartości 1.137.180,00 PLN; -150 udziałów spółki Positive Technology sp. z o.o. o wartości 8.185.500,00 PLN; -1.973 udziałów spółki HPS Group sp. z o.o. o wartości 2.985.475,75 PLN; -3.384.621 akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii D spółki INDATA Software S.A. o wartości 8.360.013,82 PLN. Na skutek powyższej transakcji spółka zależna Emitenta AerVC posiada 100 % akcji spółki Univers Rainvest sp. z o.o. S.K.A. (10 akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 5.000,00 PLN każda oraz 4.133 imiennych akcji serii B o wartości nominalnej 5.000,00 PLN każda). Nabyte akcje zostały
wyemitowane na skutek podwyższenia kapitału zakładowego spółki Univers Rainvest sp. z o.o. S.K.A. do kwoty 20.715.000,00 PLN. Ponadto Rada Administracyjna AerFinance SE informuje, iż dnia dzisiejszego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Univers Rainvest sp. z o.o. S.K.A., uchyliło uchwałę podjętą 8 września 2014 roku dotyczącą przyjęcia jednolitego tekstu umowy spółki i przyjęło nowy tekst jednolity umowy spółki (zmiany: firma spółki: Avio 21 sp. z o.o. S.K.A., kapitał zakładowy: 20.715.000,00 PLN) Udziały zakupione przez podmiot zależny Emitenta są w celu realizacji strategii wyjścia z wybranych projektów inwestycyjnych Podstawa prawna: § 3 Załącznik nr 3 Regulaminu ASO The Administrative Board of AerFinance SE ('Issuer') informs, that on 8th of October 2014 received an information that its subsidiary - AerFinance Ventures sp. z o.o. ('AerVC') acquired of shares of series B of a company Univers Rainvest sp. z o.o. S.K.A. with a value of 20.668.169,57 PLN and covered them in kind contribution: -14.000
shares of Seoway sp. z o.o. with a value of 1.137.180,00 PLN; -150 shares of Positive Technology sp. z o.o. with a value of 8.185.500,00 PLN; -1.973 shares of HPS Group sp. z o.o. with a value of 2.985.475,75 PLN; -3.384.621 bearer shares of series D of INDATA Software S.A. with a value of 8.360.013,82 PLN. On account of transaction subsidiary of Issuer ? AerVC holds 100% of the shares of company (10 bearer shares of series A of nominal value 5.000,00 PLN each and 4.133 registered shares of series B of nominal value 5.000,00 PLN each). The acquired shares were issued as a result of the increase share capital Univers Rainvest sp. z o.o. S.K.A. up to the amount 20,715,000.00 PLN The Administrative Board of AerFinance SE informs, that today General Meeting of Shareholders, decided to repeal the resolution approved 8th of September 2014 about adoption consolidated text of the Articles of Association and approves new consolidated text of the Articles of Association (changes: company name is Avio 21 sp. z o.o.
S.K.A. and share capital: 20.715.000,00 PLN). Shares acquired by a subsidiary of the Issuer are in order to implement exit strategies of selected investment projects Legal Basis: § 3 Appendix no 3 to ASO Regulation | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartłomiej Herodecki CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15vn1z

Podziel się opinią

Share
d15vn1z
d15vn1z