Trwa ładowanie...
d3fz2tr
d3fz2tr
espi

AGORA - Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 10% ogólnej...

AGORA - Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Agory (23/2013)
Share
d3fz2tr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Agory
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 13 września 2013 roku otrzymał informację, że w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 10 września 2013 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej "Funduszem") stał się posiadaczem akcji Spółki stanowiących powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 6.660.026 akcji Spółki stanowiących 13,07% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 6.660.026 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,78% ogólnej liczby głosów. W dniu 13 września 2013 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 6.808.508 akcji Spółki, co stanowi 13,37% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 6.808.508 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,003% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Information on exceeding the 10% threshold by a shareholder during a general meeting of shareholders of AgoraThe Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw (the Company), hereby announces that on September 13, 2013 the Company obtained a notification, that as a result of share purchase transactions on Warsaw Stock Exchange, settled on September 10, 2013, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (hereinafter referred to as the Fund) became the owner of the shares entitling the Fund to over 10% of votes during a general meeting of shareholders of Agora S.A. Before the transaction the Fund held 6,660,026 shares of Agora S.A. constituting 13.07% of Agora's share capital and was entitled to 6,660,026 votes during a general meeting of shareholders constituting 9.78% of total number of votes at a general meeting of shareholders. On September 13, 2013 the Fund holds on its securities account 6,808,508 Company's shares constituting 13.37% of the Company's share capital. These shares entitle the Fund
to 6,808,508 votes at the general meeting of shareholders of Agora S.A. constituting 10.003% of the total number of votes at a general meeting of shareholders. | | |
| | | | |

d3fz2tr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-732 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerska 8/10
(ulica) (numer)
022 555 60 17 022 840 00 67
(telefon) (fax)
investor@agora.pl www.agora.pl
(e-mail) (www)
526-03-05-644 011559486
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Robert Musiał Członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fz2tr

Podziel się opinią

Share
d3fz2tr
d3fz2tr