Trwa ładowanie...
d465hqn
d465hqn
espi

AGORA - Rejestracja zmian w Statucie Spółki (29/2014)

AGORA - Rejestracja zmian w Statucie Spółki (29/2014)
Share
d465hqn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian w Statucie Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że dnia 8 października 2014 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 października 2014 roku wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS zmianę paragrafu 18 ust. 1 Statutu Spółki ("Statut") przyjętą uchwałą nr 27 Walnego Zgromadzenia Agory S.A. podjętą w dniu 24 czerwca 2014 r. Dotychczasowe brzmienie paragrafu 18 ustęp 1 Statutu było następujące: § 18 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych w sposób określony w § 20 i § 21, w tym przewodniczącego. Treść paragrafu 18 ustęp 1 Statutu po zmianie jest następująca: § 18 "1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż sześciu członków, powoływanych w sposób określony w § 20 i § 21, w tym przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do powstania wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej z
przyczyn innych niż rezygnacja jej członka pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienia § 21 ust. 4 zdanie dwa i trzy Statutu stosuje się odpowiednio." | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Registration of the changes in the Company's Statute On October 8th, 2014, The Management Board of Agora SA with its registered seat in Warsaw ("the Company"), obtained information that on October 6th, 2014 the District Court for the capital city of Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, entered into in the register of entrepreneurs a change in the paragraph 18 item 1 of the Company's Statute ("Statute") adopted in the resolution no. 27 by the Annual General Meeting of Shareholders held on June 24, 2014. The previous wording of section 18 item 1 of the Company's statute was following: § 18 1. The Supervisory Board shall be composed of five members including the chairman, and shall be elected in accordance with the provisions of §20 and §21. The current wording of section 18 item 1 of the Company's statute is following: § 18 "1. Supervisory Board consists of no less than five and no more than six members, appointed in the manner defined in § 20 and § 21, including the chairman.
The number of members of the Supervisory Board is established by the General Meeting of Shareholders. If during the term of office of the Supervisory Board a vacancy in the position of a Supervisory Board member arises, for reasons different than resignation of a Supervisory Board member, the other Supervisory Board members may appoint a new member of the Supervisory Board by means of cooption. A new member shall perform his/her functions until the General Meeting appoints a Supervisory Board member, however not longer than until the end of the common term of office of the Supervisory Board. Appointments of Supervisory Board members pursuant to this section shall comply with provisions of §21 section 4, sentence two and three, respectively.” | | |
| | | | |

d465hqn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-732 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerska 8/10
(ulica) (numer)
022 555 60 17 022 840 00 67
(telefon) (fax)
investor@agora.pl www.agora.pl
(e-mail) (www)
526-03-05-644 011559486
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Robert Musiał Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d465hqn

Podziel się opinią

Share
d465hqn
d465hqn