Trwa ładowanie...
d148tpg
espi

ALCHEMIA - Proponowane zmiany Statutu Emitenta oraz proponowana treść tekstu jednolitego Statutu ...

ALCHEMIA - Proponowane zmiany Statutu Emitenta oraz proponowana treść tekstu jednolitego Statutu Emitenta. (195/2012)
Share
d148tpg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 195 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Proponowane zmiany Statutu Emitenta oraz proponowana treść tekstu jednolitego Statutu Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: Emitentem) podaje do publicznej wiadomości zestawienie proponowanych zmian Statutu Emitenta, których dokonanie jest planowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 13 grudnia 2012 r., jak również proponowaną treść tekstu jednolitego Statutu Emitenta po dokonaniu proponowanych zmian. W związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, planowane jest również podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Emitenta w ten sposób, że uchylony zostanie dotychczasowy art. 9.1 Statutu Emitenta i zostanie on zastąpiony art. 9.1 Statutu Emitenta w nowym brzmieniu. Dotychczasową treść art. 9.1 Statutu Emitenta oraz proponowaną nową treść art. 9. 1 Statutu Emitenta, wskazujemy poniżej: Obecna treść art. 9.1 Statutu Emitenta: " 9.1 Kapitał akcyjny Spółki wynosi 269.100.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto tysięcy złotych) i dzieli
się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "A", 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "B", 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii "C", 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D oraz 150.754.000 (sto pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda." Proponowana nowa treść art. 9.1 Statutu Emitenta: "9.1 Kapitał akcyjny Spółki wynosi 269.101.497,60 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "A", 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "B",
8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii "C", 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D, 150.754.000 (sto pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E oraz 1152 (tysiąc sto pięćdziesiąt dwie) akcje serii F, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda". Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) w zw. z § 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259, ze zm.) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zał. RB-195-2012_Tekst jednolity Statutu po zmianach_NWZ_13.12.2012.pdf | Tekst jednolity Statutu po zamianach | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)
d148tpg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. finansowych
2012-11-07 Małgorzata Sochocka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d148tpg

Podziel się opinią

Share
d148tpg
d148tpg