Trwa ładowanie...
dr6d8l0
espi

ALCHEMIA - Zawarcie umów znaczących (63/2012)

ALCHEMIA - Zawarcie umów znaczących (63/2012)
Share
dr6d8l0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów znaczących | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: ,,Emitentem") informuje, że w okresie od dnia 19 marca 2012 r. do dnia 4 czerwca 2012 r., Emitent oraz Spółki Huta Bankowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej zwana: ,,HBN") i Kuźnia Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (podmioty w 100% zależne od Emitenta) zawarli z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: Bankiem) umowy o łącznej wartości 91.884.946,00 PLN, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Umową o największej wartości jest umowa kredytu o kredyt w rachunku bieżącym nr 15102010260000190201998517 z dnia 4 czerwca 2012 r., zawarta pomiędzy HBN a Bankiem. Przedmiotem umowy jest udzielenie HBN kredytu odnawialnego w ramach limitu kredytowego w kwocie: 50.000.000,00 PLN. Limit kredytowy będzie ulegał stosunkowemu zmniejszeniu w okresie trwania umowy. Ostateczna wartość limitu wyniesie 25.000.000,00 PLN. Umowa została zawarta na okres do dnia 4 czerwca 2013
r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa została ustalona jako stawka referencyjna powiększona o prowizję Banku. Stawka referencyjna została ustalona jako WIBOR 1M. Zabezpieczenie umowy stanowi: klauzula potrącenia z rachunku bankowego HBN, hipoteka umowna do kwoty 65.000.000,00 PLN na przysługującym HBN prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia budynków położonych na nieruchomości HBN, poręczenie do kwoty 50.000.000,00 PLN udzielone przez Emitenta. Umowa została zawarta pod warunkiem ustanowienia zabezpieczeń oraz uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników HBN na zaciągnięcie kredytu oraz na ustanowienie zabezpieczeń. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu. Umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowy zostały uznane za znaczące albowiem ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych
Emitenta. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr6d8l0

Podziel się opinią

Share
dr6d8l0
dr6d8l0