Trwa ładowanie...
d4fdkfm

ALLIANZ OFE miesięczna stuktura aktywów

...
Share
d4fdkfm

04.08. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

I. Allianz Polska OFE informuje o udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach funduszu: dzień wyceny: 30-07-2010 r.

1. Obligacje, bony i inne papiery 3 319 885 678 57,19% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1a. Obligacje, bony i inne papiery - 0,00% wartościowe emitowane przez rządy innych krajów 2. Obligacje i inne dłużne papiery 14 523 391 0,25% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 28 407 004 0,49% wartościowe, w walucie polskiej 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery - 0,00% wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 4. Akcje spółek notowanych na 1 987 460 814 34,24% regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych
spółek 5. Akcje spółek notowanych na - 0,00% regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje narodowych funduszy - 0,00% inwestycyjnych 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane - 0,00% przez fundusze inwestycyjne zamknięte 8. Jednostki uczestnictwa zbywane - 0,00% przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9. Obligacje i inne dłużne papiery 41 999 600 0,72% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10. Inne niż zdematerializowane 4 192 919 0,07% obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których - 0,00% mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120 z późn. zm.) 11. Zdematerializowane zgodnie z - 0,00% przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 12. Inne niż zdematerializowane - 0,00% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 13. Obligacje i inne dłużne papiery 165 062 812 2,84% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12
13a. Zdematerializowane zgodnie z - 0,00% przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11 13b. Listy zastawne - 0,00% 13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu - 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 14. Obligacje emitowane przez Bank 193 894 114 3,34% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym 15. Należności i środki pieniężne 49 418 058 0,86 %

kom mln/

d4fdkfm

Podziel się opinią

Share
d4fdkfm
d4fdkfm