Trwa ładowanie...
d30ibbs

ALLIANZ OFE półroczna struktura aktywów

...

Share
d30ibbs

11.01. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację półroczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2010r.

Portfel inwestycyjny
Emitent/Bank Nazwa Termin Wartość lokaty w Udział
wykupu PLN lokaty w
aktywach
Funduszu

 1. Obligacje, bony i 3.464.300.452,94 52,74% inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Skarb Państwa DS1015 2015-10-24 169.636.680,00 2,58% Skarb Państwa DS1017 2017-10-25 255.546.854,64 3,89% Skarb Państwa DS1019 2019-10-25 409.380.653,70 6,23% Skarb Państwa DS1020 2020-10-25 147.586.000,00 2,25% Skarb Państwa DZ1111 2011-11-24 88.897.965,00 1,35% Skarb Państwa IZ0816 2016-08-24 184.643.643,83 2,81% Skarb Państwa OK0112 2012-01-25 167.580.000,00 2,55% Skarb Państwa OK0712 2012-07-25 73.784.541,60 1,12% Skarb Państwa PP1013 2013-10-24 70.974.400,00 1,08% Skarb Państwa PS0412 2012-04-25 207.087.626,88 3,15% Skarb Państwa PS0413 2013-04-25 256.167.344,66 3,90% Skarb Państwa PS0414 2014-04-25 358.926.059,36 5,47% Skarb Państwa PS0415 2015-04-25 184.598.637,90 2,81% Skarb Państwa PS0511 2011-05-24 133.397.585,24 2,03% Skarb Państwa WS0922 2022-09-23 258.452.571,80 3,94% Skarb Państwa WZ0118 2018-01-25 136.994.142,50 2,09%
 1. Obligacje i inne dłużne papiery 14.455.646,86 0,22% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
 1. Depozyty bankowe i bankowe papiery 181.656.188,97 2,77% wartościowe, w walucie polskiej Deutsche Bank Polska S.A. 2011.01.03 181.656.188,97 2,77%
 1. Akcje spółek notowanych na regulowanym 2.440.131.775,38 37,15% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Bank Polska Kasa Opieki S.A. 174.307.192,90 2,65% Bank Zachodni WBK S.A. 89.974.074,54 1,37% BRE Bank S.A. 81.347.776,29 1,24% ING Bank Śląski S.A. 72.378.838,92 1,10% KGHM Polska Miedź S.A. 174.958.164,93 2,66% Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 102.444.510,96 1,56% PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 78.771.070,00 1,20% PKO Bank Polski S.A. 217.052.356,88 3,30% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 202.465.668,00 3,08% Tauron Polska Energia S.A. 72.832.085,48 1,11%
 1. Obligacje i inne dłużne papiery 41.580.000,00 0,63% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi
 1. Inne niż zdematerializowane obligacje i 4.171.542,03 0,06% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa
 1. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 32.070.780,00 0,49% ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
 1. Obligacje i inne dłużne papiery 118.797.065,60 1,81% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 1. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 45.288.554,40 0,69% ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 w pkt 9 i 11 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 1. Obligacje emitowane przez Bank 187.876.088,44 2,86% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Bank Gospodarstwa IDS1018 2018-10-24 69.987.075,44 1,07% Krajowego Bank Gospodarstwa IPS1014 2014-10-24 107.699.550,00 1,64% Krajowego
 1. Należności i środki pieniężne 37.817.092,37 0,58 %

kom abs

d30ibbs

Podziel się opinią

Share
d30ibbs
d30ibbs