Trwa ładowanie...
d26ltgb

ALLIANZ POLSKA OFE miesięczna struktura aktywów - korekta

...

Share
d26ltgb

09.01. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Allianz Polska OFE informuje o udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach funduszu: dzień wyceny: 30-12-2011 r.

1 Obligacje, bony i inne papiery 3 843 211 769 57,12%
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski, a
także pożyczki i kredyty udzielane tym
podmiotom
1a Obligacje, bony i inne papiery - 0,00%
wartościowe emitowane przez rządy
innych krajów
2 Obligacje i inne dłużne papiery - 0,00%
wartościowe, opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane lub poręczane
przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty, kredyty i
pożyczki gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 122 160 419 1,82%
wartościowe, w walucie polskiej
3a Depozyty bankowe i bankowe papiery - 0,00%
wartościowe, w walutach państw będących
członkami OECD oraz innych państw, z
którymi Rzeczpospolita Polska zawarła
umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie
inwestycji
4 Akcje spółek notowanych na regulowanym 2 060 783 797 30,63%
rynku giełdowym, a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
5 Akcje spółek notowanych na regulowanym 6 456 159 0,10%
rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje spółek
niebędących przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na
rynku regulowanym, prawa poboru, prawa
do akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
6 Akcje narodowych funduszy - 0,00%
inwestycyjnych
7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane - 0,00%
przez fundusze inwestycyjne zamknięte
8 Jednostki uczestnictwa zbywane przez - 0,00%
fundusze inwestycyjne otwarte lub
specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte
9 Obligacje i inne dłużne papiery 41 683 200 0,62%
wartościowe emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki
lub miasto stołeczne Warszawa,
zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w pkt 5
10 Inne niż zdematerializowane obligacje i 4 171 292 0,06%
inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa
10a Obligacje przychodowe, o których mowa w - 0,00%
ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o
obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120 z
późn. zm.)
11 Zdematerializowane zgodnie z przepisami - 0,00%
ustawy, o której mowa w pkt 5,
obligacje emitowane przez inne podmioty
niż jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
12 Inne niż zdematerializowane obligacje i - 0,00%
inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej wartości nominalnej wraz
z ewentualnym oprocentowaniem
13 Obligacje i inne dłużne papiery 135 779 654 2,01 %
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa w pkt 11 i
12
13a Zdematerializowane zgodnie z przepisami 111 340 744 1,65%
ustawy, o której mowa w pkt 5,
obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11
13b Listy zastawne 30 530 400 0,45%
13c Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z - 0,00%
dnia 29 lipca 2005r. o obrocie
instrumentami finansowymi, dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
14 Obligacje emitowane przez Bank 357 347 660 5,31%
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym funduszu
Drogowym
15 Należności i środki pieniężne 15 581 806 0,23%

kom mra

d26ltgb

Podziel się opinią

Share
d26ltgb
d26ltgb