Trwa ładowanie...
d5xrvot
espi

ALTERCO - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

ALTERCO - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012
Share
d5xrvot
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody ze sprzedaży 51 202 143 120 12 446 34 569
Koszt własny sprzedaży 43 059 119 925 10 467 28 967
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 143 23 195 1 979 5 603
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (124 299) 14 269 (30 198) 3 447
Zysk (strata) brutto (227 219) 10 563 (55 233) 2 551
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (227 830) 8 685 (55 382) 2 098
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto za okres (227 830) 8 685 (55 382) 2 098
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 641 033 4 392 741 5 641 033 4 392 741
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (40,39) 1,98 (9,82) 0,48
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 307 700 4 992 358 6 307 700 4 992 358
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (36,12) 1,74 (8,78) 0,42
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (10 207) (17 577) (2 481) (4 246)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 4 110 (38 493) 999 (9 298)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 584 52 961 142 12 792
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (5 513) (3 109) (1 340) (752)
31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Aktywa trwałe 41 955 185 781 10 262 42 062
Aktywa obrotowe 211 662 285 284 51 774 64 591
Aktywa razem 253 617 477 605 62 037 108 134
Kapitał własny 7 376 265 987 1 804 60 222
Zobowiązania długoterminowe 23 288 158 393 5 696 35 861
Zobowiązania krótkoterminowe 222 953 53 225 54 537 12 051
Pasywa razem 253 617 477 605 62 037 108 134
Liczba akcji (w szt.) 5 835 952 4 899 120 5 835 952 4 899 120
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,26 54,29 0,31 12,29
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 502 619 6 025 787 6 502 619 6 025 787
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,13 44,14 0,28 9,99
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Alterco SA QSr42012.pdf Alterco SA Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012, zakończony 31.12.2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2013-03-22
ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
22-697-65-90 22-697-65-91
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Zbigniew Zuzelski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5xrvot

Podziel się opinią

Share
d5xrvot
d5xrvot