Trwa ładowanie...
d247o8u
d247o8u
espi

ALUMETAL S.A. - Powołanie członków Zarządu na nową kadencję (9/2015)

ALUMETAL S.A. - Powołanie członków Zarządu na nową kadencję (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d247o8u

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALUMETAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Zarządu na nową kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki działając stosownie do § 12 ust. 5 Statutu Spółki ustaliła liczbę członków Zarządu Emitenta na trzy osoby i powołała na wspólną, trzyletnią kadencję w jego skład: 1) Pana Szymona Adamczyka, 2) Pana Krzysztofa Błasiaka, 3) Pana Przemysława Grzybka. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki wybrała Pana Szymona Adamczyka na Prezesa Zarządu, Pana Krzysztofa Błasiaka na Wiceprezesa Zarządu, a Pana Przemysława Grzybka na Członka Zarządu. Uchwały Rady Nadzorczej o ustaleniu liczby członków Zarządu Emitenta, powołaniu w/w osób do pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu oraz wybraniu Pana Szymona Adamczyka na Prezesa Zarządu, Pana Krzysztofa Błasiaka na Wiceprezesa Zarządu, a Pana Przemysława Grzybka na Członka Zarządu, wchodzą w życie z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. Pan Szymon Adamczyk, Pan Krzysztof Błasiak oraz Pan
Przemysław Grzybek złożyli oświadczenia, że nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej członków Zarządu zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu oraz widnieją na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB092015ZalacznikSzymon_Adamczyk.pdf | Szymon Adamczyk informacje | | | | | | | | | |
| | RB_092015ZalacznikKrzysztofBlasiak.pdf | Krzysztof Błasiak informacje | | | | | | | | | |
| | RB092015ZalacznikPrzemyslaw_Grzybek.pdf | Przemysław Grzybek informacje | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMETAL S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650 Kęty
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościuszki 111
(ulica) (numer)
+48 (33) 47 07 100 +48 (33) 47 07 101
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
549-20-40-001 357081298
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Szymon Adamczyk Prezes Zarządu
2015-03-13 Przemysław Grzybek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d247o8u

Podziel się opinią

Share
d247o8u
d247o8u