Trwa ładowanie...
d3ji472

ALUMETAL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

ALUMETAL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d3ji472

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | | |
| | DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF | | | | | |
| | POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| | Ilość sprzedanych wyrobów - tony | 156 103 | 126 904 | 156 103 | 126 904 | |
| | Przychody netto ze sprzedaży | 1 235 308 | 1 015 286 | 294 872 | 241 103 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 58 974 | 37 054 | 14 077 | 8 799 | |
| | EBITDA | 78 338 | 53 997 | 18 700 | 12 823 | |
| | EBITDA - jednostkowo w PLN na tonę | 502 | 425 | 120 | 101 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem | 59 540 | 36 455 | 14 212 | 8 657 | |
| | Zysk netto | 58 902 | 35 833 | 14 060 | 8 509 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 58 509 | 36 463 | 13 966 | 8 659 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 668 | -33 198 | -2 308 | -7 884 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -29 258 | -8 574 | -6 984 | -2 036 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 19 584 | -5 308 | 4 675 | -1 261 | |
| | Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) | 3,91 | 2,38 | 0,93 | 0,56 | |
| | Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) | 3,79 | 2,38 | 0,91 | 0,56 | |
| | POZYCJE BILANSU | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| | Aktywa razem | 535 873 | 482 941 | 125 724 | 116 450 | |
| | Aktywa trwałe | 202 208 | 210 484 | 47 441 | 50 753 | |
| | Aktywa obrotowe | 333 665 | 272 456 | 78 283 | 65 696 | |
| | Kapitał własny | 324 793 | 285 455 | 76 201 | 68 831 | |
| | Kapitał akcyjny | 1 508 | 1 508 | 354 | 364 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 20 970 | 32 833 | 4 920 | 7 917 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 190 110 | 164 653 | 44 603 | 39 702 | |
| | Liczba akcji * | 15 077 440 | 15 077 440 | 15 077 440 | 15 077 440 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) | 21,54 | 18,93 | 5,05 | 4,57 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) | 20,91 | 18,93 | 4,91 | 4,57 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN / EUR) | 1,95* | 1,40 | 0,46* | 0,34 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | * W dniu 26 marca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału wszystkich akcji Spółki poprzez: - zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowych 1 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) do 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy łącznie do 15.077.440 (słownie: piętnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, oraz - wymianę 1 (słownie: jednej) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na 10 (słownie: dziesięć) akcji o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda * Uchwałą z dnia 26 marca 2014 r. , zmienioną Uchwałą z dnia 28 maja 2014 r., Walne Zgromadzenie zatwierdziło wypłatę dywidendy z zysku netto za rok 2013, ustalając jej wypłatę w wysokości 21 108 416,00 zł w dwóch równych ratach w dniach 02 czerwca 2014 r. i 1 lipca 2014 r. Prezentacyjnie zdarzenie to zostało przedstawione w kolumnie danych za rok 2013.
*
* dywidenda planowana i rekomendowana przez Zarząd przeliczona przez liczbę akcji Alumetal SA istniejących na dzień sporządzenia sprawozdania. Powyższe dane finansowe za lata 2014 i 2013 roku zostały przeliczone na EUR według nastepujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2014 - 4,2623 EUR/PLN oraz na dzień 31.12.2013 - 4,1472 EUR/PLN - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesiaca: 01.01.2014-31.12.2014 - 4,1893 EUR/PLN oraz 01.01.2013-31.12.2013 - 4,2110 EUR/PLN | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
150311GRUPAALUMETALSSF2014.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.
150311ALUSASprawozdaniezarzaduGrupaKapitalowa2014.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.
EYRaportrewidentabadanieSSFGKALUSA.pdf Raport badanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.
EYOpiniarewidentaGKALUSA.pdf Opinia Grupa Kapitałowa ALUMETAL S.A.
150312GKALUSAOswiadczeniaZarzadu.pdf Oświadczenia Zarządu Grupa Kapitałowa ALUMETAL S.A.
150312ALUSAPismoPrezesZarzadu.pdf Pismo Prezesa Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ji472

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALUMETAL S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-650 | | Kęty | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kościuszki | | 111 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (33) 47 07 100 | | +48 (33) 47 07 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 549-20-40-001 | | 357081298 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Szymon Adamczyk Prezes Zarządu
2015-03-12 Krzysztof Błasiak Wiceprezes Zarządu
2015-03-12 Przemysław Grzybek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Krzysztof Furtak Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ji472

Podziel się opinią

Share
d3ji472
d3ji472