Trwa ładowanie...
d7kj2qe

ALUMETAL S.A. - Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy (13/2015)

ALUMETAL S.A. - Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy (13/2015)

Share
d7kj2qe

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALUMETAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 12 marca 2015 r. oraz raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 13 marca 2015 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (?Walne Zgromadzenie?) powzięło uchwałę o podziale zysku Spółki za 2014 rok i lata ubiegłe w następujący sposób: 1) kwotę 1.503.908,41zł (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, 2) kwotę 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy) przeznaczono na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki. Ponadto, Walne Zgromadzenie postanowiło o przeniesieniu z części kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku kwoty 27.897.099,59 zł (słownie dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) oraz powiększenie o tę kwotę kwoty
1.503.908,41zł (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki zgodnie z punktem 1) powyżej, a tym samym przeznaczono łącznie do podziału pomiędzy akcjonariuszy kwotę 29.401.008,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy osiem złotych zero groszy) czyli 1,95 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję ALUMETAL S.A. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje ALUMETAL S.A. w liczbie 15.077.440 (słownie: piętnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści). Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 22 kwietnia 2015 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2015 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7kj2qe

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALUMETAL S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-650 | | Kęty | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kościuszki | | 111 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (33) 47 07 100 | | +48 (33) 47 07 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 549-20-40-001 | | 357081298 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Szymon Adamczyk Prezes Zarządu
2015-04-13 Przemysław Grzybek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7kj2qe

Podziel się opinią

Share
d7kj2qe
d7kj2qe