Trwa ładowanie...
d1z76y4
espi

AMBRA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

AMBRA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d1z76y4

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | | |
| | SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) | 316 558 | 312 644 | 75 677 | 74 407 | |
| | Marża ze sprzedaży | 141 817 | 135 266 | 33 903 | 32 192 | |
| | Zysk brutto ze sprzedaży | 109 931 | 107 517 | 26 280 | 25 588 | |
| | EBITDA | 44 543 | 40 881 | 10 649 | 9 729 | |
| | EBIT | 35 820 | 32 868 | 8 563 | 7 822 | |
| | Zysk netto | 27 586 | 24 161 | 6 595 | 5 750 | |
| | Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 20 384 | 20 272 | 4 873 | 4 825 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 1 728 | (5 184) | 413 | (1 234) | |
| | Aktywa trwałe | 186 530 | 197 279 | 45 618 | 47 413 | |
| | Aktywa obrotowe | 202 605 | 221 690 | 49 549 | 53 279 | |
| | Aktywa razem | 389 135 | 418 969 | 95 166 | 100 692 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 24 278 | 23 172 | 5 937 | 5 569 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 101 511 | 142 258 | 24 825 | 34 189 | |
| | Kapitał własny | 263 346 | 253 539 | 64 404 | 60 934 | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 233 392 | 225 784 | 57 078 | 54 263 | |
| | Kapitał zakładowy | 25 207 | 25 207 | 6 165 | 6 058 | |
| | Zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,81 | 0,80 | 0,19 | 0,19 | |
| | Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,81 | 0,80 | 0,19 | 0,19 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 9,26 | 8,96 | 2,26 | 2,15 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 9,26 | 8,96 | 2,26 | 2,15 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą | 0,45 | 0,43 | 0,11 | 0,10 | |
| | JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) | 193 051 | 193 109 | 46 151 | 45 959 | |
| | Marża ze sprzedaży | 89 870 | 87 353 | 21 485 | 20 789 | |
| | Zysk brutto ze sprzedaży | 66 486 | 67 352 | 15 894 | 16 029 | |
| | EBITDA | 20 127 | 25 478 | 4 812 | 6 064 | |
| | EBIT | 13 486 | 19 570 | 3 224 | 4 658 | |
| | Zysk netto | 15 226 | 20 135 | 3 640 | 4 792 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 1 384 | (5 824) | 331 | (1 386) | |
| | Aktywa trwałe | 166 448 | 177 135 | 40 706 | 42 571 | |
| | Aktywa obrotowe | 111 865 | 144 893 | 27 358 | 34 823 | |
| | Aktywa razem | 278 313 | 322 028 | 68 064 | 77 394 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 12 175 | 11 865 | 2 978 | 2 852 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 54 283 | 102 191 | 13 275 | 24 560 | |
| | Kapitał własny | 211 855 | 207 972 | 51 811 | 49 982 | |
| | Kapitał zakładowy | 25 207 | 25 207 | 6 165 | 6 058 | |
| | Zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,60 | 0,80 | 0,14 | 0,19 | |
| | Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,60 | 0,80 | 0,14 | 0,19 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 8,40 | 8,25 | 2,06 | 1,98 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 8,40 | 8,25 | 2,06 | 1,98 | |
| | | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe przedstawione w powyższej tabeli obejmują następujące okresy: - Dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują 3 kwartały narastająco bieżącego roku obrotowego 2014/2015, tj. okresu od 1 lipca 2014 r. do 31 marca 2015 r. oraz 3 kwartały narastająco poprzedniego roku obrotowego 2013/2014, tj. okresu od 1 lipca 2013 r. do 31 marca 2014 r. - Dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przedstawione są na dzień 31 marca 2015 r. (koniec 3 kwartału bieżącego roku obrotowego 2014/2015) i na dzień 30 czerwca 2014 r. (koniec poprzedniego roku obrotowego). Wybrane dane finansowe zostały przeliczone wg następujących zasad: - Dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego okresu. Kurs ten wynosił 4,1830 zł za 3 kwartały bieżącego roku obrotowego 2014/2015 i
4,2018 zł za 3 kwartały poprzedniego roku obrotowego 2013/2014. - Dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP obowiązującego na dany dzień raportowy. Kurs ten wynosił 4,0890 zł na dzień 31 marca 2015 r. (koniec 3 kwartału bieżącego roku obrotowego 2014/2015) i 4,1609 zł na dzień 30 czerwca 2014 r. (koniec poprzedniego roku obrotowego). | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
AMBRA_Q3 2014-2015.pdf Grupa AMBRA - Q3 2014/2015

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-05-11
AMBRA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
AMBRA spożywczy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 336
(ulica) (numer)
022 5663300 022 5663303
(telefon) (fax)
warszawa@ambra.com.pl www.ambra.com.pl
(e-mail) (www)
9180000755 006054698
(NIP) (REGON)
d1z76y4

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Robert Ogór Prezes Zarządu
2015-05-11 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
2015-05-11 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z76y4

Podziel się opinią

Share
d1z76y4
d1z76y4