Trwa ładowanie...
d3l5kyt

APLISENS S.A. - Zmiana Animatora Emitenta (28/2011)

APLISENS S.A. - Zmiana Animatora Emitenta (28/2011)

Share
d3l5kyt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APLISENS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana Animatora Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2009 opublikowanego w dniu 11 grudnia 2009 roku, Zarząd APLISENS S.A. (Spółka)
informuje, że dnia 25 listopada 2011 roku Spółka złożyła wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Giełda) zawartej z Millenium Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z treścią złożonego wypowiedzenia termin rozwiązania przedmiotowej umowy nastąpi z dniem 29 lutego 2012 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o zawarciu w dniu 25 listopada 2011 roku umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Umowa)pomiędzy Spółką a Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (Animator). Animator Spółki zobowiązuje się do pełnienia dla akcji zwykłych na okaziciela oraz praw do akcji emitowanych przez Spółkę, funkcji Animatora emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z Regulaminem Giełdy i wydanymi na jego podstawie uchwałami
organów Giełdy oraz ustalonymi zwyczajami giełdowymi, w celu podtrzymywania płynności wyżej wymienionych papierów wartościowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 roku pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie wyrazi sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu odpisu Umowy.Strony przewidziały prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wartość opisanej powyżej umowy nie spełnia kryterium umowy znaczącej, niemniej jednak powyższa informacja może być istotna z punktu widzenia możliwości dokonania przez akcjonariuszy właściwej oceny okoliczności związanych z obrotem na akcjach Emitenta ze względu na fakt, iż działania Animatora mogą mieć wpływ na płynność i wolumen obrotu akcjami Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l5kyt

| | | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | APLISENS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-192 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Morelowa | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 814 07 77 | | 22 814 07 78 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | aplisens@aplisens.pl | | www.aplisens.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-08-88-504 | | 012265485 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l5kyt

Podziel się opinią

Share
d3l5kyt
d3l5kyt