Trwa ładowanie...
dv91kyn
dv91kyn
espi

ARCTIC PAPER S.A. - Uzupełnienie skonsolidowanego raportu półrocznego. (34/2013)

ARCTIC PAPER S.A. - Uzupełnienie skonsolidowanego raportu półrocznego. (34/2013)
Share
dv91kyn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Uzupełnienie skonsolidowanego raportu półrocznego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper SA ("Spółka") w uzupełnieniu do opublikowanego w dniu 30 sierpnia 2013 roku skonsolidowanego raportu półrocznego przekazuje raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku oraz śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku. Podstawa prawna przekazania raportu: §90 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
13 HY Arctic standalone report.pdf Raport z przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego.
13 HY Arctic consolidated report.pdf Raport z przeglądu śródrocznego sprawozdania skonsolidowanego.
13 APSA Q2 standalone review report 30062013 EN.pdf Review report APSA standalone statment
13 APSA Q2 consolidated review report 30062013 EN.pdf Review report APSA consolidated statment

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current report number 34/2013 Dated: 13 September 2013 Subject: Supplement to the consolidated half-year report. General legal basis: Offering Act, article 56, clause 1, item 2 – current and periodic information Contents: The Management Board of Arctic Paper S.A. (“the Company”) herewith supplements the half-year report for 2013 which was published on the 30th of August 2013, with the report of independent auditor from the review of the interim condensed consolidated and standalone financial statements. Legal basis for publication: Minister of Finance directive of February 19, 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities, and on conditions of equivalence of information required to be provided under non-Member State law, §90, clause 1, item 6.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-406 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
J.H. Dąbrowskiego 334A
(ulica) (numer)
+48 61 62 62 000 +48 61 62 62 002
(telefon) (fax)
biuro@arcticpaper.com www.arcticpaper.com
(e-mail) (www)
599-30-51-607 080262255
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Wolfgang Luebbert Członek Zarządu
2013-09-13 Per Skoglund Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv91kyn

Podziel się opinią

Share
dv91kyn
dv91kyn