Trwa ładowanie...
d3dpx0k
d3dpx0k
espi

ARCUS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013

ARCUS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
Share
d3dpx0k
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-01-01
Przychody ze sprzedaży 299238 184816 71061 44282
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2993 -1791 711 -429
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3132 -226 744 -54
Zysk (strata) netto 2201 -397 523 -95
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej 2366 1685 562 404
Całkowite dochody ogółem 2478 -566 588 -136
Całkowite dochody ogółem przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 2643 1516 628 363
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 172 14047 41 3366
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5612 -3339 -1333 -800
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 61 -6937 14 -1662
Zmiana stanu środków pieniężnych -5379 3771 -1277 904
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR na akcję) 0,32 0,23 0,08 0,05
\wybrane pozycje aktywów i pasywów prezentowane są na dzień 31.12.2013 i 31.12.2012
Aktywa razem 114910 97787 27708 23919
Zobowiązania dłogoterminowe 5045 6870 1216 1680
Zobowiazania krótkoterminowe 49539 32230 11945 7884
Kapitał własny 60252 58687 14528 14355
Kapitał włąsny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 61630 61367 14861 15011
Kapitał zakładowy 740 740 178 181
Średnia ważona ilość akcji 7395157 7395157 7395157 7395157
Wartość księgowa i i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR na akcję) 8,33 8,30 2,01 2,03
Do przeliczenia podstawowych wielkości w EUR zastosowano następujące kursy:dla pozycji bilansowych kurs NBP 4,1472 zł z dnia 31.12.2013, kurs NBP 4,0882 zł z dnia 31.12.2012,dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przpływów pieniężnych za okres 12 miesięcy przyjęto kurs średni obliczony jako średnia arytmetryczna kursów obowiązujących w ostatnim dniu każdego miesiąca w danym okresie , ustalonym przez NBP na ten dzień:kurs średni EUR w okresie 01.01.do 31.12.2013 wynosi 4,2110 zł,kurs średni EUR w okresie 01.01 do 31.12.2012 wynosi 4,1736 zł
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Arcussprawozdanieskons_4Q2013.pdf Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane Arcus S.A. za 4Q_2013 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2014-02-21
ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCUS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-217 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kolejowa 5/7
(ulica) (numer)
(0 22) 53 60 900 (0 22) 831 70 43
(telefon) (fax)
arcus_espi@arcus.pl www.arcus.pl
(e-mail) (www)
5260308803 001345988
(NIP) (REGON)
d3dpx0k

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Michał Czeredys Prezes Zarządu
2014-02-21 Marek Multan Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dpx0k

Podziel się opinią

Share
d3dpx0k
d3dpx0k